5429. φρόνιμος (phronimos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5429. φρόνιμος (phronimos) — 14 Occurrences

Matthew 7:24 Adj-DMS
GRK: ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ ὅστις ᾠκοδόμησεν
NAS: on them, may be compared to a wise man
KJV: him unto a wise man,
INT: will be like a man wise who built

Matthew 10:16 Adj-NMP
GRK: γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ
NAS: so be shrewd as serpents
KJV: be ye therefore wise as serpents,
INT: be you therefore wise as the

Matthew 24:45 Adj-NMS
GRK: δοῦλος καὶ φρόνιμος ὃν κατέστησεν
NAS: is the faithful and sensible slave
KJV: a faithful and wise servant, whom
INT: servant and wise whom has set

Matthew 25:2 Adj-NFP
GRK: καὶ πέντε φρόνιμοι
NAS: and five were prudent.
KJV: them were wise, and five
INT: and five wise

Matthew 25:4 Adj-NFP
GRK: αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον
NAS: but the prudent took oil
KJV: But the wise took oil
INT: but [the] wise took oil

Matthew 25:8 Adj-DFP
GRK: μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπαν Δότε
NAS: said to the prudent, 'Give
KJV: said unto the wise, Give
INT: [the] foolish to the wise said Give

Matthew 25:9 Adj-NFP
GRK: δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι Μήποτε
NAS: But the prudent answered, 'No,
KJV: But the wise answered, saying,
INT: moreover the wise saying [No] lest

Luke 12:42 Adj-NMS
GRK: οἰκονόμος ὁ φρόνιμος ὃν καταστήσει
NAS: is the faithful and sensible steward,
KJV: that faithful and wise steward, whom
INT: manager [and] the wise whom will set

Luke 16:8 Adj-NMP-C
GRK: αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς
NAS: age are more shrewd in relation
KJV: generation wiser than
INT: age of this more wise than the

Romans 11:25 Adj-NMP
GRK: παρ' ἑαυτοῖς φρόνιμοι ὅτι πώρωσις
NAS: so that you will not be wise in your own estimation--
KJV: ye should be wise in
INT: to yourselves wise that hardness

Romans 12:16 Adj-NMP
GRK: μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ' ἑαυτοῖς
NAS: with the lowly. Do not be wise in your own estimation.
KJV: Be not wise in your own conceits.
INT: not be wise in yourselves

1 Corinthians 4:10 Adj-NMP
GRK: ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ
NAS: sake, but you are prudent in Christ;
KJV: but ye [are] wise in Christ;
INT: you however wise in Christ

1 Corinthians 10:15 Adj-DMP
GRK: ὡς φρονίμοις λέγω κρίνατε
NAS: I speak as to wise men; you judge what
KJV: I speak as to wise men; judge ye
INT: As to intelligent ones I speak judge

2 Corinthians 11:19 Adj-NMP
GRK: τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι ὄντες
NAS: For you, being [so] wise, tolerate
KJV: seeing ye [yourselves] are wise.
INT: fools intelligent being

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page