5038. τεῖχος (teichos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5038. τεῖχος (teichos) — 9 Occurrences

Acts 9:25 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν αὐτὸν
NAS: through [an opening in] the wall, lowering
KJV: by the wall in
INT: through the wall let down him

2 Corinthians 11:33 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον
NAS: a window in the wall, and [so] escaped
KJV: by the wall, and
INT: through the wall and escaped

Hebrews 11:30 N-NNP
GRK: Πίστει τὰ τείχη Ἰεριχὼ ἔπεσαν
NAS: By faith the walls of Jericho
KJV: By faith the walls of Jericho
INT: By faith the walls of Jericho fell

Revelation 21:12 N-ANS
GRK: ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ
NAS: and high wall, with twelve
KJV: And had a wall great and
INT: It had a wall great and

Revelation 21:14 N-NNS
GRK: καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως
NAS: And the wall of the city had
KJV: And the wall of the city had
INT: And the wall of the city

Revelation 21:15 N-ANS
GRK: καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς
NAS: the city, and its gates and its wall.
KJV: thereof, and the wall thereof.
INT: and the wall of it

Revelation 21:17 N-ANS
GRK: ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν
NAS: And he measured its wall, seventy-two yards,
KJV: he measured the wall thereof,
INT: he measured the wall of it a hundred

Revelation 21:18 N-GNS
GRK: ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις
NAS: The material of the wall was jasper;
KJV: And the building of the wall of it was
INT: structure of the wall of it jasper

Revelation 21:19 N-GNS
GRK: θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως
NAS: of the city wall were adorned
KJV: the foundations of the wall of the city
INT: foundations of the wall of the city

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page