ταχέως
Englishman's Concordance
ταχέως (tacheōs) — 10 Occurrences

Luke 14:21 Adv
GRK: αὐτοῦ Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς
NAS: Go out at once into the streets
KJV: Go out quickly into
INT: of him Go out quickly into the

Luke 16:6 Adv
GRK: καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα
NAS: and sit down quickly and write
KJV: and sit down quickly, and write fifty.
INT: and having sat down quickly write fifty

John 11:31 Adv
GRK: Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ
NAS: got up quickly and went
KJV: that she rose up hastily and went out,
INT: Mary that quickly she rose up and

1 Corinthians 4:19 Adv
GRK: ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς
NAS: But I will come to you soon, if
KJV: to you shortly, if the Lord
INT: I will come however shortly to you

Galatians 1:6 Adv
GRK: ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ
NAS: that you are so quickly deserting
KJV: ye are so soon removed from
INT: that thus quickly you are being changed from

Philippians 2:19 Adv
GRK: Ἰησοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν
NAS: Timothy to you shortly, so
KJV: Timotheus shortly unto you,
INT: Jesus Timothy soon to send to you

Philippians 2:24 Adv
GRK: καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι
NAS: also will be coming shortly.
KJV: myself shall come shortly.
INT: also myself soon I will come

2 Thessalonians 2:2 Adv
GRK: τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς
NAS: that you not be quickly shaken
KJV: be not soon shaken in
INT: not quickly to be shaken you

1 Timothy 5:22 Adv
GRK: Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει
NAS: upon anyone [too] hastily and thereby
KJV: Lay hands suddenly on no man,
INT: Hands quickly on no one lay

2 Timothy 4:9 Adv
GRK: πρός με ταχέως
NAS: Make every effort to come to me soon;
KJV: to come shortly unto
INT: to me quickly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page