2399. ἰδιώτης (idiótés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2399. ἰδιώτης (idiótés) — 5 Occurrences

Acts 4:13 N-NMP
GRK: εἰσιν καὶ ἰδιῶται ἐθαύμαζον ἐπεγίνωσκόν
NAS: that they were uneducated and untrained men,
KJV: and ignorant men,
INT: they are and untrained they marveled they recognized

1 Corinthians 14:16 N-GMS
GRK: τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ
NAS: the place of the ungifted say
KJV: the room of the unlearned say
INT: place of the uninstructed how will he say

1 Corinthians 14:23 N-NMP
GRK: εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι
NAS: in tongues, and ungifted men or
KJV: there come in [those that are] unlearned, or
INT: come in however uninstructed ones or unbelievers

1 Corinthians 14:24 N-NMS
GRK: ἄπιστος ἢ ἰδιώτης ἐλέγχεται ὑπὸ
NAS: or an ungifted man enters,
KJV: or [one] unlearned, he is convinced
INT: unbeliever or uninstructed he is convicted by

2 Corinthians 11:6 N-NMS
GRK: δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ
NAS: if I am unskilled in speech,
KJV: But though [I be] rude in speech, yet
INT: however even unpolished in speech [I am]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page