ἰδίοις
Englishman's Concordance
ἰδίοις (idiois) — 10 Occurrences

Mark 4:34 Adj-DMP
GRK: δὲ τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς ἐπέλυεν
INT: however to his own disciples he explained

1 Corinthians 9:7 Adj-DMP
GRK: τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ
NAS: serves as a soldier at his own expense?
KJV: any time at his own charges?
INT: Who serves as a soldier at his own expense at any time

Ephesians 5:22 Adj-DMP
GRK: γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς
NAS: Wives, [be subject] to your own husbands,
KJV: submit yourselves unto your own husbands,
INT: Wives to the own husbands as

1 Timothy 2:6 Adj-DMP
GRK: μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις
NAS: the testimony [given] at the proper time.
KJV: all, to be testified in due time.
INT: testimony [given] in times its own

1 Timothy 6:15 Adj-DMP
GRK: ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ
NAS: He will bring about at the proper time--
KJV: Which in his times he shall shew,
INT: which seasons own will show the

Titus 1:3 Adj-DMP
GRK: δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον
NAS: but at the proper time manifested,
KJV: But hath in due times manifested
INT: moreover [in] seasons own the word

Titus 2:5 Adj-DMP
GRK: ὑποτασσομένας τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἵνα
NAS: being subject to their own husbands,
KJV: obedient to their own husbands,
INT: subject to the own husbands that

Titus 2:9 Adj-DMP
GRK: δούλους ἰδίοις δεσπόταις ὑποτάσσεσθαι
NAS: to be subject to their own masters
KJV: to be obedient unto their own masters,
INT: Servants to their own masters to be subject

1 Peter 3:1 Adj-DMP
GRK: ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἵνα
NAS: be submissive to your own husbands
KJV: [be] in subjection to your own husbands;
INT: being subject to the own husbands that

1 Peter 3:5 Adj-DMP
GRK: ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν
NAS: being submissive to their own husbands;
KJV: being in subjection unto their own husbands:
INT: being subject to the own husbands

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page