5206. υἱοθεσία (huiothesia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5206. υἱοθεσία (huiothesia) — 5 Occurrences

Romans 8:15 N-GFS
GRK: ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας ἐν ᾧ
NAS: a spirit of adoption as sons by which
KJV: the Spirit of adoption, whereby
INT: you received a Spirit of adoption whereby which

Romans 8:23 N-AFS
GRK: ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι τὴν
NAS: waiting eagerly for [our] adoption as sons, the redemption
KJV: waiting for the adoption, [to wit], the redemption
INT: ourselves groan adoption awaiting the

Romans 9:4 N-NFS
GRK: ὧν ἡ υἱοθεσία καὶ ἡ
NAS: to whom belongs the adoption as sons, and the glory
KJV: to whom [pertaineth] the adoption, and
INT: whose [is] the adoption and the

Galatians 4:5 N-AFS
GRK: ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν
NAS: that we might receive the adoption as sons.
KJV: we might receive the adoption of sons.
INT: that the adoption we might receive

Ephesians 1:5 N-AFS
GRK: ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ
NAS: He predestined us to adoption as sons through
KJV: unto the adoption of children by
INT: us for adoption through Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page