Acts 23:6
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1097 [e]Γνοὺς
gnous
Having knownV-APA-NMS
1161 [e]δὲ
de
thenConj
3588 [e]
ho
- Art-NMS
3972 [e]Παῦλος
Paulos
PaulN-NMS
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
1520 [e]ἓν
hen
oneAdj-NNS
3313 [e]μέρος
meros
partN-NNS
1510 [e]ἐστὶν
estin
consistsV-PIA-3S
4523 [e]Σαδδουκαίων
Saddoukaiōn
of Sadducees,N-GMP
3588 [e]τὸ
to
- Art-NNS
1161 [e]δὲ
de
butConj
2087 [e]ἕτερον
heteron
the otherAdj-NNS
5330 [e]Φαρισαίων
Pharisaiōn
of Pharisees,N-GMP
2896 [e]ἔκραζεν
ekrazen
he began crying outV-IIA-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
4892 [e]συνεδρίῳ
synedriō
Council,N-DNS
435 [e]Ἄνδρες
Andres
Men,N-VMP
80 [e]ἀδελφοί,
adelphoi
brothers,N-VMP
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
5330 [e]Φαρισαῖός
Pharisaios
a PhariseeN-NMS
1510 [e]εἰμι,
eimi
am,V-PIA-1S
5207 [e]υἱὸς
huios
[the] sonN-NMS
5330 [e]Φαρισαίων·
Pharisaiōn
of a Pharisee;N-GMP
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
1680 [e]ἐλπίδος
elpidos
[the] hopeN-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
386 [e]ἀναστάσεως
anastaseōs
resurrectionN-GFS
3498 [e]νεκρῶν
nekrōn
of [the] deadAdj-GMP
1473 [e]‹ἐγὼ›
egō
IPPro-N1S
2919 [e]κρίνομαι.
krinomai
am judged.V-PIM/P-1S

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 23:6 Greek NT: Nestle 1904
γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίων· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν κρίνομαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:6 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίων· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν κρίνομαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:6 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίων· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν [ἐγὼ] κρίνομαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:6 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων, τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραξεν ἐν τῷ συνεδρίῳ, Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίου· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:6 Greek NT: Greek Orthodox Church
γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶ Σαδδουκαίων, τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραξεν ἐν τῷ συνεδρίῳ· Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίου· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:6 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ, ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίων· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:6 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶ Σαδδουκαίων, τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραξεν ἐν τῷ συνεδρίῳ, Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίου· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:6 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραξεν ἐν τῷ συνεδρίῳ Ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι υἱὸς Φαρισαίου· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι

Acts 23:6 Hebrew Bible
ופולוס ידע כי מקצתם צדוקים ומקצתם פרושים ויצעק בתוך הסנהדרין אנשים אחים פרוש בן פרוש אנכי ועל תקות המתים ותחיתם אני נדין׃

Acts 23:6 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܝܕܥ ܦܘܠܘܤ ܕܡܢܗ ܕܥܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܙܕܘܩܝܐ ܘܡܢܗ ܕܦܪܝܫܐ ܩܥܐ ܗܘܐ ܒܟܢܫܐ ܓܒܪܐ ܐܚܝ ܐܢܐ ܦܪܝܫܐ ܐܢܐ ܒܪ ܦܪܝܫܐ ܘܥܠ ܤܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ ܡܬܕܝܢ ܐܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But perceiving that one group were Sadducees and the other Pharisees, Paul began crying out in the Council, "Brethren, I am a Pharisee, a son of Pharisees; I am on trial for the hope and resurrection of the dead!"

King James Bible
But when Paul perceived that the one part were Sadducees, and the other Pharisees, he cried out in the council, Men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee: of the hope and resurrection of the dead I am called in question.

Holman Christian Standard Bible
When Paul realized that one part of them were Sadducees and the other part were Pharisees, he cried out in the Sanhedrin, "Brothers, I am a Pharisee, a son of Pharisees! I am being judged because of the hope of the resurrection of the dead!"
Treasury of Scripture Knowledge

Paul.

Matthew 10:16 Behold, I send you forth as sheep in the middle of wolves: be you …

I am.

Acts 26:5 Which knew me from the beginning, if they would testify, that after …

Philippians 3:5 Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe …

of the hope.

Acts 24:15,21 And have hope toward God, which they themselves also allow, that …

Acts 26:6-8 And now I stand and am judged for the hope of the promise made of …

Acts 28:20 For this cause therefore have I called for you, to see you, and to …

Links
Acts 23:6Acts 23:6 NIVActs 23:6 NLTActs 23:6 ESVActs 23:6 NASBActs 23:6 KJVActs 23:6 Bible AppsActs 23:6 Biblia ParalelaActs 23:6 Chinese BibleActs 23:6 French BibleActs 23:6 German BibleBible Hub
Acts 23:5
Top of Page
Top of Page