συνεδρίῳ
Englishman's Concordance
συνεδρίῳ (synedriō) — 7 Occurrences

Matthew 5:22 N-DNS
GRK: ἔσται τῷ συνεδρίῳ ὃς δ'
NAS: shall be guilty before the supreme court; and whoever
KJV: in danger of the council: but
INT: will be to the Sanhedrin whoever moreover

Acts 5:27 N-DNS
GRK: ἐν τῷ συνεδρίῳ καὶ ἐπηρώτησεν
NAS: them before the Council. The high priest
KJV: [them] before the council: and
INT: in the Council And asked

Acts 5:34 N-DNS
GRK: ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι
NAS: stood up in the Council and gave orders
KJV: one in the council, a Pharisee, named
INT: in the Council a Pharisee by name

Acts 6:15 N-DNS
GRK: ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδον τὸ
NAS: who were sitting in the Council saw
KJV: in the council, looking stedfastly
INT: in the Council saw the

Acts 23:1 N-DNS
GRK: Παῦλος τῷ συνεδρίῳ εἶπεν Ἄνδρες
NAS: looking intently at the Council, said,
KJV: earnestly beholding the council, said,
INT: Paul at the Council said Men

Acts 23:6 N-DNS
GRK: ἐν τῷ συνεδρίῳ Ἄνδρες ἀδελφοί
NAS: [began] crying out in the Council, Brethren,
KJV: in the council, Men
INT: in the Council Men brothers

Acts 23:15 N-DNS
GRK: σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ
NAS: therefore, you and the Council notify
KJV: with the council signify
INT: with the Council so that he might bring down

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page