Revelation 9:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2192 [e]ἔχουσιν
echousin
They haveV-PIA-3P
1909 [e]ἐπ’
ep’
overPrep
846 [e]αὐτῶν
autōn
themPPro-GF3P
935 [e]βασιλέα
basilea
a king,N-AMS
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
32 [e]ἄγγελον
angelon
angelN-AMS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
12 [e]ἀβύσσου,
abyssou
abyss.N-GFS
3686 [e]ὄνομα
onoma
[The] nameN-NNS
846 [e]αὐτῷ
autō
of HimPPro-DM3S
1447 [e]Ἑβραϊστί
Hebraisti
in HebrewAdv
3 [e]Ἀβαδδών
Abaddōn
[is] Abaddon,N-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
1673 [e]Ἑλληνικῇ
Hellēnikē
Greek,Adj-DFS
3686 [e]ὄνομα
onoma
[the] nameN-ANS
2192 [e]ἔχει
echei
he hasV-PIA-3S
623 [e]Ἀπολλύων.
Apollyōn
Apollyon.N-NMS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:11 Greek NT: Nestle 1904
ἔχουσιν ἐπ’ αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου, ὄνομα αὐτῷ Ἑβραϊστί Ἀβαδδών καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔχουσιν ἐπ' αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνομα αὐτῷ Ἐβραϊστὶ Ἀβαδδών καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔχουσιν ἐπ' αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνομα αὐτῷ Ἐβραϊστὶ Ἀβαδδών καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔχουσαι βασιλέα ἐπ’ αὐτῶν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνομα αὐτῷ Ἑβραϊστὶ Ἀββαδών, ἐν δὲ τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔχουσι βασιλέα ἐπ’ αὐτῶν τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνομα αὐτῷ Ἑβραϊστὶ Ἀβαδδὼν, ἐν δὲ τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔχω ἐπί αὐτός βασιλεύς ὁ ἄγγελος ὁ ἄβυσσος ὅς ὄνομα αὐτός Ἑβραϊστί Ἀβαδδών καί ἐν ὁ Ἑλληνικός ὄνομα ἔχω Ἀπολλύων

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἔχουσιν ἐπ’ αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνομα αὐτῷ Ἑβραϊστὶ Ἀβαδδὼν, καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἔχουσιν ἐφ' αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου ὄνομα αὐτῷ Ἑβραϊστὶ Ἀβαδδὼν καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων

Revelation 9:11 Hebrew Bible
ומלאך התהום הוא מלך עליהם ושמו אבדון בעברית והוא אפוליון בלשון יון׃

Revelation 9:11 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܐܟܗ ܕܬܗܘܡܐ ܕܫܡܗ ܥܒܪܐܝܬ ܥܒܕܘ ܘܐܪܡܐܝܬ ܫܡܐ ܠܗ ܐܝܬ ܫܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
They have as king over them, the angel of the abyss; his name in Hebrew is Abaddon, and in the Greek he has the name Apollyon.

King James Bible
And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon.

Holman Christian Standard Bible
They had as their king the angel of the abyss; his name in Hebrew is Abaddon, and in Greek he has the name Apollyon.
Treasury of Scripture Knowledge

they had.

Revelation 12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, …

John 12:31 Now is the judgment of this world: now shall the prince of this world …

John 14:30 Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world …

John 16:11 Of judgment, because the prince of this world is judged.

2 Corinthians 4:4 In whom the god of this world has blinded the minds of them which …

Ephesians 2:2 Wherein in time past you walked according to the course of this world, …

1 John 4:4 You are of God, little children, and have overcome them: because …

1 John 5:19 And we know that we are of God, and the whole world lies in wickedness.

the angel.

Revelation 9:1 And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven to …

Abaddon. that is, a destroyer.

John 8:44 You are of your father the devil, and the lusts of your father you …

Links
Revelation 9:11Revelation 9:11 NIVRevelation 9:11 NLTRevelation 9:11 ESVRevelation 9:11 NASBRevelation 9:11 KJVRevelation 9:11 Bible AppsRevelation 9:11 Biblia ParalelaRevelation 9:11 Chinese BibleRevelation 9:11 French BibleRevelation 9:11 German BibleBible Hub
Revelation 9:10
Top of Page
Top of Page