θαυμασθήσονται
Englishman's Concordance
θαυμασθήσονται (thaumasthēsontai) — 1 Occurrence

Revelation 17:8 V-FIP-3P
GRK: ὑπάγει καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες
NAS: of the world, will wonder when they see
KJV: on the earth shall wonder, whose names
INT: to go and will wonder they who dwell

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page