ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17
Revelation 17 Tischendorf
1καί ἔρχομαι εἷς ἐκ ὁ ἑπτά ἄγγελος ὁ ἔχω ὁ ἑπτά φιάλη καί λαλέω μετά ἐγώ λέγω δεῦρο δεικνύω σύ ὁ κρίμα ὁ πόρνη ὁ μέγας ὁ κάθημαι ἐπί ὁ ὕδωρ ὁ πολύς 2μετά ὅς πορνεύω ὁ βασιλεύς ὁ γῆ καί μεθύω ὁ κατοικέω ὁ γῆ ἐκ ὁ οἶνος ὁ πορνεία αὐτός 3καί ἀποφέρω ἐγώ εἰς ἔρημος ἐν πνεῦμα καί ὁράω γυνή κάθημαι ἐπί θηρίον κόκκινος γέμω ὄνομα βλασφημία ἔχω κεφαλή ἑπτά καί κέρας δέκα 4καί ὁ γυνή εἰμί περιβάλλω πορφυροῦς καί κόκκινος καί χρυσόω χρυσός καί λίθος τίμιος καί μαργαρίτης ἔχω ποτήριον χρύσεος ἐν ὁ χείρ αὐτός γέμω βδέλυγμα καί ὁ ἀκάθαρτος ὁ πορνεία αὐτός 5καί ἐπί ὁ μέτωπον αὐτός ὄνομα γράφω μυστήριον Βαβυλών ὁ μέγας ὁ μήτηρ ὁ πόρνη καί ὁ βδέλυγμα ὁ γῆ 6καί ὁράω ὁ γυνή μεθύω ἐκ ὁ αἷμα ὁ ἅγιος καί ἐκ ὁ αἷμα ὁ μάρτυς Ἰησοῦς καί θαυμάζω ὁράω αὐτός θαῦμα μέγας 7καί λέγω ἐγώ ὁ ἄγγελος διατί θαυμάζω ἐγώ σύ ἐρέω ὁ μυστήριον ὁ γυνή καί ὁ θηρίον ὁ βαστάζω αὐτός ὁ ἔχω ὁ ἑπτά κεφαλή καί ὁ δέκα κέρας 8ὁ θηρίον ὅς ὁράω εἰμί καί οὐ εἰμί καί μέλλω ἀναβαίνω ἐκ ὁ ἄβυσσος καί εἰς ἀπώλεια ὑπάγω καί θαυμάζω ὁ κατοικέω ἐπί ὁ γῆ ὅς οὐ γράφω ὁ ὄνομα ἐπί ὁ βιβλίον ὁ ζωή ἀπό καταβολή κόσμος βλέπω ὁ θηρίον ὅτι εἰμί καί οὐ εἰμί καί πάρειμι

9ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχω σοφία ὁ ἑπτά κεφαλή ἑπτά ὄρος εἰμί ὅπου ὁ γυνή κάθημαι ἐπί αὐτός 10καί βασιλεύς ἑπτά εἰμί ὁ πέντε πίπτω ὁ εἷς εἰμί ὁ ἄλλος οὔπω ἔρχομαι καί ὅταν ἔρχομαι ὀλίγος αὐτός δεῖ μένω 11καί ὁ θηρίον ὅς εἰμί καί οὐ εἰμί καί αὐτός ὄγδοος εἰμί καί ἐκ ὁ ἑπτά εἰμί καί εἰς ἀπώλεια ὑπάγω 12καί ὁ δέκα κέρας ὅς ὁράω δέκα βασιλεύς εἰμί ὅστις βασιλεία οὔπω λαμβάνω ἀλλά ἐξουσία ὡς βασιλεύς εἷς ὥρα λαμβάνω μετά ὁ θηρίον 13οὗτος εἷς γνώμη ἔχω καί ὁ δύναμις καί ὁ ἐξουσία αὐτός ὁ θηρίον δίδωμι 14οὗτος μετά ὁ ἀρνίον πολεμέω καί ὁ ἀρνίον νικάω αὐτός ὅτι κύριος κύριος εἰμί καί βασιλεύς βασιλεύς καί ὁ μετά αὐτός κλητός καί ἐκλεκτός καί πιστός

15καί λέγω ἐγώ ὁ ὕδωρ ὅς ὁράω οὗ ὁ πόρνη κάθημαι λαός καί ὄχλος εἰμί καί ἔθνος καί γλῶσσα 16καί ὁ δέκα κέρας ὅς ὁράω καί ὁ θηρίον οὗτος μισέω ὁ πόρνη καί ἐρημόω ποιέω αὐτός καί γυμνός καί ὁ σάρξ αὐτός φάγω καί αὐτός κατακαίω πῦρ 17ὁ γάρ θεός δίδωμι εἰς ὁ καρδία αὐτός ποιέω ὁ γνώμη αὐτός καί ποιέω εἷς γνώμη καί δίδωμι ὁ βασιλεία αὐτός ὁ θηρίον ἄχρι τελέω ὁ λόγος ὁ θεός 18καί ὁ γυνή ὅς ὁράω εἰμί ὁ πόλις ὁ μέγας ὁ ἔχω βασιλεία ἐπί ὁ βασιλεύς ὁ γῆ

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 16
Top of Page
Top of Page