ἄλλοι
Englishman's Concordance
ἄλλοι (alloi) — 27 Occurrences

Matthew 16:14 Adj-NMP
GRK: τὸν βαπτιστήν ἄλλοι δὲ Ἠλίαν
NAS: the Baptist; and others, Elijah;
KJV: the Baptist: some, Elias; and
INT: the Baptist others moreover Elijah

Matthew 21:8 Adj-NMP
GRK: τῇ ὁδῷ ἄλλοι δὲ ἔκοπτον
NAS: in the road, and others were cutting
INT: the road others moreover were cutting down

Mark 4:18 Adj-NMP
GRK: καὶ ἄλλοι εἰσὶν οἱ
NAS: And others are the ones on whom seed was sown
INT: And these are they who

Mark 6:15 Adj-NMP
GRK: ἄλλοι δὲ ἔλεγον
NAS: But others were saying,
KJV: Others said, That
INT: others however said

Mark 6:15 Adj-NMP
GRK: Ἠλίας ἐστίν ἄλλοι δὲ ἔλεγον
NAS: He is Elijah. And others were saying,
KJV: Elias. And others said, That
INT: Elijah it is others moreover said

Mark 8:28 Adj-NMP
GRK: βαπτιστήν καὶ ἄλλοι Ἠλίαν ἄλλοι
NAS: the Baptist; and others [say] Elijah;
KJV: but some [say], Elias;
INT: Baptist and others Elijah others

Mark 8:28 Adj-NMP
GRK: ἄλλοι Ἠλίαν ἄλλοι δὲ ὅτι
NAS: [say] Elijah; but others, one
KJV: and others, One
INT: others Elijah others moreover

Mark 11:8 Adj-NMP
GRK: τὴν ὁδόν ἄλλοι δὲ στιβάδας
NAS: in the road, and others [spread] leafy branches
KJV: the way: and others cut down branches
INT: the road others moreover branches

Luke 9:19 Adj-NMP
GRK: τὸν βαπτιστήν ἄλλοι δὲ Ἠλίαν
NAS: the Baptist, and others [say] Elijah;
KJV: but some [say], Elias;
INT: the Baptist others however Elijah

Luke 9:19 Adj-NMP
GRK: δὲ Ἠλίαν ἄλλοι δὲ ὅτι
NAS: [say] Elijah; but others, that one
KJV: and others [say], that
INT: however Elijah others moreover that

John 4:38 Adj-NMP
GRK: ὑμεῖς κεκοπιάκατε ἄλλοι κεκοπιάκασιν καὶ
NAS: you have not labored; others have labored
KJV: no labour: other men laboured, and
INT: you have toiled others have toiled and

John 7:12 Adj-NMP
GRK: Ἀγαθός ἐστιν ἄλλοι δὲ ἔλεγον
NAS: He is a good man; others were saying,
INT: Good he is others however said

John 7:41 Adj-NMP
GRK: ἄλλοι ἔλεγον Οὗτός
NAS: Others were saying, This
KJV: Others said, This
INT: Others said This

John 9:9 Adj-NMP
GRK: ἄλλοι ἔλεγον ὅτι
NAS: Others were saying, This
KJV: Some said,
INT: Some said

John 9:9 Adj-NMP
GRK: Οὗτός ἐστιν ἄλλοι ἔλεγον Οὐχί
NAS: This is he, [still] others were saying,
KJV: is he: others [said], He is
INT: He it is but others saying no

John 9:16 Adj-NMP
GRK: οὐ τηρεῖ ἄλλοι δὲ ἔλεγον
NAS: the Sabbath. But others were saying,
KJV: not the sabbath day. Others said, How
INT: not he does keep Others also said

John 10:21 Adj-NMP
GRK: ἄλλοι ἔλεγον Ταῦτα
NAS: Others were saying, These
KJV: Others said, These
INT: Others said These

John 12:29 Adj-NMP
GRK: βροντὴν γεγονέναι ἄλλοι ἔλεγον Ἄγγελος
NAS: that it had thundered; others were saying,
KJV: that it thundered: others said,
INT: thunder there has been others said An angel

John 18:34 Adj-NMP
GRK: λέγεις ἢ ἄλλοι εἶπόν σοι
NAS: or did others tell
KJV: thyself, or did others tell it thee
INT: say or others did say [it] to you

John 20:25 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί Ἑωράκαμεν
NAS: So the other disciples were saying
KJV: The other disciples therefore
INT: to him the other disciples We have seen

John 21:2 Adj-NMP
GRK: Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν
NAS: and two others of His disciples
KJV: and two other of his
INT: of Zebedee and others of the

John 21:8 Adj-NMP
GRK: οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ
NAS: But the other disciples came
KJV: And the other disciples came
INT: and [the] other disciples in the

Acts 19:32 Adj-NMP
GRK: ἄλλοι μὲν οὖν
NAS: So then, some were shouting one
KJV: Some therefore cried
INT: others indeed Therefore

Acts 21:34 Adj-NMP
GRK: ἄλλοι δὲ ἄλλο
NAS: the crowd some were shouting
KJV: And some cried one thing,
INT: others moreover another [or]

1 Corinthians 9:12 Adj-NMP
GRK: εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν
NAS: If others share the right
KJV: If others be partakers of [this] power
INT: If others of the over you

1 Corinthians 14:29 Adj-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν
NAS: speak, and let the others pass judgment.
KJV: and let the other judge.
INT: and the others let discern

Hebrews 11:35 Adj-NMP
GRK: νεκροὺς αὐτῶν ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν
NAS: by resurrection; and others were tortured,
KJV: and others were tortured,
INT: dead of them others moreover were tortured

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page