ἄλλους
Englishman's Concordance
ἄλλους (allous) — 12 Occurrences

Matthew 4:21 Adj-AMP
GRK: ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς
NAS: He saw two other brothers, James
KJV: he saw other two
INT: from there he saw others two brothers

Matthew 20:3 Adj-AMP
GRK: ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν
NAS: hour and saw others standing idle
KJV: hour, and saw others standing idle
INT: hour he saw others standing in

Matthew 20:6 Adj-AMP
GRK: ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας καὶ
NAS: out and found others standing
KJV: and found others standing
INT: having gone out he found others standing and

Matthew 21:36 Adj-AMP
GRK: πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας
NAS: he sent another group of slaves
KJV: Again, he sent other servants more
INT: Again he sent other servants more

Matthew 22:4 Adj-AMP
GRK: πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων
NAS: he sent out other slaves
KJV: he sent forth other servants,
INT: Again he sent other servants saying

Matthew 27:42 Adj-AMP
GRK: Ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν
NAS: He saved others; He cannot save
KJV: He saved others; himself he cannot
INT: Others he saved himself

Mark 12:5 Adj-AMP
GRK: καὶ πολλοὺς ἄλλους οὓς μὲν
NAS: and [so with] many others, beating
KJV: and many others; beating some,
INT: also many others some indeed

Mark 15:31 Adj-AMP
GRK: γραμματέων ἔλεγον Ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν
NAS: He saved others; He cannot
KJV: He saved others; himself
INT: scribes said Others he saved himself

Luke 23:35 Adj-AMP
GRK: ἄρχοντες λέγοντες Ἄλλους ἔσωσεν σωσάτω
NAS: He saved others; let Him save
KJV: He saved others; let him save
INT: rulers saying Others he saved let him save

John 19:18 Adj-AMP
GRK: μετ' αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν
NAS: Him, and with Him two other men, one on either
KJV: and two other with him,
INT: with him other two on this side

Acts 15:2 Adj-AMP
GRK: καί τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν
NAS: and some others of them should go
KJV: and certain other of them,
INT: and certain others from among them

1 Corinthians 14:19 Adj-AMP
GRK: ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω ἢ
NAS: that I may instruct others also,
KJV: [by my voice] I might teach others also,
INT: that also others I might instruct than

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page