4772. συγγένεια (suggeneia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4772. συγγένεια (suggeneia) — 3 Occurrences

Luke 1:61 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς συγγενείας σου ὃς
NAS: among your relatives who
KJV: of thy kindred that is called
INT: among the relatives of you who

Acts 7:3 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ
NAS: YOUR COUNTRY AND YOUR RELATIVES, AND COME
KJV: from thy kindred, and come
INT: out of the kindred of you and

Acts 7:14 N-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἐν ψυχαῖς
NAS: and all his relatives to come to him, seventy-five
KJV: all his kindred, threescore
INT: all the relatives in all souls

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page