2237. ἡδονή (hédoné)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2237. ἡδονή (hédoné) — 5 Occurrences

Luke 8:14 N-GFP
GRK: πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου
NAS: and riches and pleasures of [this] life,
KJV: and pleasures of [this] life,
INT: riches and pleasures of life

Titus 3:3 N-DFP
GRK: ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις ἐν
NAS: lusts and pleasures, spending our life
KJV: lusts and pleasures, living in
INT: lusts and pleasures various in

James 4:1 N-GFP
GRK: ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν
NAS: you? Is not the source your pleasures that wage war
KJV: [even] of your lusts that war in
INT: from the pleasures of you which

James 4:3 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε
NAS: that you may spend [it] on your pleasures.
KJV: [it] upon your lusts.
INT: in the pleasures of you you might spend [it]

2 Peter 2:13 N-AFS
GRK: μισθὸν ἀδικίας ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν
NAS: They count it a pleasure to revel
KJV: [as] they that count it pleasure to riot
INT: [the] reward of unrighteousness pleasure esteeming

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page