ἤδη
Englishman's Concordance
ἤδη (ēdē) — 61 Occurrences

Matthew 3:10 Adv
GRK: ἤδη δὲ ἡ
NAS: The axe is already laid at the root
KJV: And now also the axe
INT: already moreover the

Matthew 5:28 Adv
GRK: ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν
NAS: with lust for her has already committed adultery
KJV: with her already in
INT: lust after her already has committed adultery with her

Matthew 14:15 Adv
GRK: ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν ἀπόλυσον
NAS: and the hour is already late;
KJV: and the time is now past; send
INT: the time already is gone by dismiss

Matthew 14:24 Adv
GRK: δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς
NAS: But the boat was already a long
KJV: was now in the midst
INT: and [the] boat now distance long

Matthew 15:32 Adv
GRK: ὄχλον ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς
NAS: they have remained with Me now three
KJV: they continue with me now three days,
INT: crowd because already days three

Matthew 17:12 Adv
GRK: ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθεν καὶ
NAS: to you that Elijah already came,
KJV: Elias is come already, and they knew
INT: that Elijah already is come and

Matthew 24:32 Adv
GRK: παραβολήν ὅταν ἤδη ὁ κλάδος
NAS: its branch has already become
KJV: branch is yet tender, and
INT: parable When already the branch

Mark 4:37 Adv
GRK: πλοῖον ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ
NAS: much that the boat was already filling
KJV: it was now full.
INT: boat so that already was filled the

Mark 6:35 Adv
GRK: Καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς
NAS: When it was already quite late,
KJV: when the day was now far spent, his
INT: And already an hour late

Mark 6:35 Adv
GRK: τόπος καὶ ἤδη ὥρα πολλή
NAS: is desolate and it is already quite
KJV: and now the time
INT: place and already [it is] an hour late

Mark 8:2 Adv
GRK: ὄχλον ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς
NAS: they have remained with Me now three
KJV: because they have now been with me
INT: crowd because already days three

Mark 11:11 Adv
GRK: πάντα ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς
NAS: with the twelve, since it was already late.
KJV: all things, and now the eventide
INT: all things late already being the

Mark 13:28 Adv
GRK: παραβολήν ὅταν ἤδη ὁ κλάδος
NAS: its branch has already become
KJV: branch is yet tender, and
INT: parable when already the branch

Mark 15:42 Adv
GRK: Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης
NAS: When evening had already come, because
KJV: And now when the even was come,
INT: And already evening having arrived

Mark 15:44 Adv
GRK: ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν καὶ
NAS: He was dead by this time, and summoning
KJV: if he were already dead: and
INT: wondered if already he were dead and

Luke 3:9 Adv
GRK: ἤδη δὲ καὶ
NAS: the axe is already laid
KJV: And now also the axe
INT: already moreover also

Luke 7:6 Adv
GRK: σὺν αὐτοῖς ἤδη δὲ αὐτοῦ
KJV: when he was now not far
INT: with them already moreover he

Luke 11:7 Adv
GRK: κόπους πάρεχε ἤδη ἡ θύρα
NAS: me; the door has already been shut
KJV: the door is now shut, and
INT: trouble cause already the door

Luke 12:49 Adv
GRK: θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη
NAS: I wish it were already kindled!
KJV: if it be already kindled?
INT: I wish if already it be kindled

Luke 14:17 Adv
GRK: Ἔρχεσθε ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν
NAS: Come; for everything is ready now.'
KJV: all things are now ready.
INT: Come for now ready is

Luke 19:37 Adv
GRK: δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ
KJV: was come nigh, even now at the descent
INT: moreover of him already at the

Luke 21:30 Adv
GRK: ὅταν προβάλωσιν ἤδη βλέποντες ἀφ'
NAS: that summer is now near.
KJV: When they now shoot forth, ye see
INT: when they sprout already looking [on them] of

Luke 21:30 Adv
GRK: γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ
KJV: summer is now nigh at hand.
INT: you know that already near the

Luke 23:44 Adv
GRK: Καὶ ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα
NAS: It was now about the sixth
INT: And it was now about [the] hour

Luke 24:29 Adv
GRK: καὶ κέκλικεν ἤδη ἡ ἡμέρα
NAS: and the day is now nearly over.
INT: and has declined now the day

John 3:18 Adv
GRK: μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται ὅτι
NAS: has been judged already, because
KJV: is condemned already, because
INT: not believes already has been judged because

John 4:35 Adv
GRK: πρὸς θερισμόν ἤδη
KJV: they are white already to harvest.
INT: to harvest already

John 4:51 Adv
GRK: ἤδη δὲ αὐτοῦ
NAS: As he was now going down, [his] slaves
KJV: And as he was now going down, his
INT: already moreover of him

John 5:6 Adv
GRK: ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει
NAS: [there], and knew that he had already been
KJV: that he had been now a long time
INT: that a long already time he has been

John 6:17 Adv
GRK: καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ
NAS: to Capernaum. It had already become
KJV: And it was now dark, and
INT: And dark already it had become and

John 7:14 Adv
GRK: Ἤδη δὲ τῆς
NAS: But when it was now the midst
KJV: Now about the midst of
INT: now moreover of the

John 9:22 Adv
GRK: τοὺς Ἰουδαίους ἤδη γὰρ συνετέθειντο
NAS: for the Jews had already agreed
KJV: the Jews had agreed already, that if
INT: the Jews already indeed had agreed together

John 9:27 Adv
GRK: Εἶπον ὑμῖν ἤδη καὶ οὐκ
NAS: them, I told you already and you did not listen;
KJV: I have told you already, and ye did
INT: I told you already and not

John 11:17 Adv
GRK: αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα
NAS: He found that he had already been
KJV: four days already.
INT: him four already days having been

John 11:39 Adv
GRK: Μάρθα Κύριε ἤδη ὄζει τεταρταῖος
NAS: to Him, Lord, by this time there will be a stench,
KJV: Lord, by this time he stinketh:
INT: Martha Lord already he stinks four days

John 13:2 Adv
GRK: τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς
NAS: the devil having already put
KJV: the devil having now put
INT: the devil already having put into

John 15:3 Adv
GRK: ἤδη ὑμεῖς καθαροί
NAS: You are already clean because
KJV: Now ye are
INT: Already you clean

John 19:28 Adv
GRK: Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται
NAS: that all things had already been accomplished,
KJV: all things were now accomplished, that
INT: Jesus that now all things have been finished

John 19:33 Adv
GRK: ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν τεθνηκότα
NAS: they saw that He was already dead,
KJV: was dead already, they brake
INT: when they saw already he was dead

John 21:4 Adv
GRK: πρωίας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη
NAS: But when the day was now breaking,
KJV: when the morning was now come, Jesus
INT: morning moreover already being come stood

John 21:14 Adv
GRK: Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη
NAS: This is now the third time that Jesus
KJV: This is now the third time that Jesus
INT: This [is] now the third time was revealed

Acts 4:3 Adv
GRK: γὰρ ἑσπέρα ἤδη
NAS: the next day, for it was already evening.
KJV: for it was now eventide.
INT: indeed evening already

Acts 27:9 Adv
GRK: καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ
NAS: and the voyage was now dangerous,
KJV: was now dangerous,
INT: and being already dangerous the

Acts 27:9 Adv
GRK: τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι παρῄνει
NAS: even the fast was already over, Paul
KJV: was now already past, Paul
INT: the fast already had passed exhorted

Romans 1:10 Adv
GRK: εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι
NAS: if perhaps now at last by the will
KJV: if by any means now at length
INT: if perhaps now at length I will be prospered

Romans 4:19 Adv
GRK: ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη νενεκρωμένον ἑκατονταετής
KJV: his own body now dead, when he was
INT: of himself [the] body already become dead a hundred years old

Romans 13:11 Adv
GRK: ὅτι ὥρα ἤδη ὑμᾶς ἐξ
NAS: the time, that it is already the hour
KJV: that now [it is] high time
INT: that [the] hour already you out of

1 Corinthians 4:8 Adv
GRK: ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ
NAS: You are already filled,
KJV: Now ye are full,
INT: Already satiated you are

1 Corinthians 4:8 Adv
GRK: κεκορεσμένοι ἐστέ ἤδη ἐπλουτήσατε χωρὶς
NAS: filled, you have already become rich,
KJV: full, now ye are rich,
INT: satiated you are already you were enriched apart from

1 Corinthians 5:3 Adv
GRK: τῷ πνεύματι ἤδη κέκρικα ὡς
NAS: in spirit, have already judged
KJV: have judged already, as
INT: in spirit already have judged as

1 Corinthians 6:7 Adv
GRK: ἤδη μὲν οὖν
NAS: then, it is already a defeat
KJV: Now therefore there is
INT: Already indeed therefore

Philippians 3:12 Adv
GRK: οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ
NAS: Not that I have already obtained
KJV: as though I had already attained,
INT: Not that already I received or

Philippians 3:12 Adv
GRK: ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι διώκω
NAS: [it] or have already become perfect,
KJV: either were already perfect:
INT: I received or already have been perfected I am pursuing

Philippians 4:10 Adv
GRK: μεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε
NAS: greatly, that now at last
KJV: that now at the last
INT: greatly that already at last you revived [your]

2 Thessalonians 2:7 Adv
GRK: γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς
NAS: of lawlessness is already at work;
KJV: of iniquity doth already work: only
INT: indeed mystery already is working

1 Timothy 5:15 Adv
GRK: ἤδη γάρ τινες
NAS: for some have already turned aside
KJV: some are already turned aside after
INT: already indeed some

2 Timothy 2:18 Adv
GRK: τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι καὶ
NAS: that the resurrection has already taken place,
KJV: is past already; and
INT: the resurrection already to have taken place and

2 Timothy 4:6 Adv
GRK: Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι καὶ
NAS: For I am already being poured out as a drink offering,
KJV: I am now ready to be offered, and
INT: I indeed already am being poured out and

2 Peter 3:1 Adv
GRK: Ταύτην ἤδη ἀγαπητοί δευτέραν
NAS: This is now, beloved, the second
KJV: beloved, I now write unto you;
INT: This now beloved a second

1 John 2:8 Adv
GRK: τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει
NAS: and the true Light is already shining.
KJV: the true light now shineth.
INT: true already shines

1 John 4:3 Adv
GRK: κόσμῳ ἐστὶν ἤδη
NAS: and now it is already in the world.
KJV: and even now already is it in
INT: world is it already

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page