ἥξουσιν
Englishman's Concordance
ἥξουσιν (hēxousin) — 6 Occurrences

Matthew 8:11 V-FIA-3P
GRK: καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται
NAS: to you that many will come from east
KJV: That many shall come from the east
INT: and west will come and will recline [at table]

Luke 13:29 V-FIA-3P
GRK: καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν
NAS: And they will come from east and west
KJV: And they shall come from the east,
INT: And they will come from east

Luke 19:43 V-FIA-3P
GRK: ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ
NAS: For the days will come upon you when
KJV: For the days shall come upon thee,
INT: for will come days upon

Revelation 3:9 V-FIA-3P
GRK: αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν
NAS: I will make them come and bow down
KJV: them to come and worship
INT: them that they should come and should worship

Revelation 15:4 V-FIA-3P
GRK: τὰ ἔθνη ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν
NAS: THE NATIONS WILL COME AND WORSHIP
KJV: all nations shall come and worship
INT: the nations will come and worship

Revelation 18:8 V-FIA-3P
GRK: μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ
NAS: her plagues will come, pestilence
KJV: her plagues come in one
INT: one day will come the plagues

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page