Ἠλίας
Englishman's Concordance
Ἠλίας (Ēlias) — 16 Occurrences

Matthew 11:14 N-NMS
GRK: αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ μέλλων
NAS: [it], John himself is Elijah who was to come.
KJV: [it], this is Elias, which was for
INT: he is Elijah who is about

Matthew 17:3 N-NMS
GRK: Μωυσῆς καὶ Ἠλίας συλλαλοῦντες μετ'
NAS: Moses and Elijah appeared
KJV: Moses and Elias talking with
INT: Moses and Elijah talking with

Matthew 17:11 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἠλίας μὲν ἔρχεται
NAS: and said, Elijah is coming
KJV: unto them, Elias truly
INT: having answered he said Elijah indeed comes

Matthew 17:12 N-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθεν
NAS: but I say to you that Elijah already
KJV: unto you, That Elias is come already,
INT: to you that Elijah already is come

Matthew 27:49 N-NMS
GRK: εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων αὐτόν
NAS: whether Elijah will come
KJV: whether Elias will come
INT: whether comes Elijah to save him

Mark 6:15 N-NMS
GRK: ἔλεγον ὅτι Ἠλίας ἐστίν ἄλλοι
NAS: were saying, He is Elijah. And others
KJV: That it is Elias. And others
INT: said Elijah it is others

Mark 9:4 N-NMS
GRK: ὤφθη αὐτοῖς Ἠλίας σὺν Μωυσεῖ
NAS: Elijah appeared to them along
KJV: unto them Elias with
INT: appeared to them Elijah with Moses

Mark 9:12 N-NMS
GRK: ἔφη αὐτοῖς Ἠλίας μὲν ἐλθὼν
NAS: And He said to them, Elijah does first
KJV: and told them, Elias verily cometh
INT: he said to them Elijah indeed having come

Mark 9:13 N-NMS
GRK: ὅτι καὶ Ἠλίας ἐλήλυθεν καὶ
NAS: But I say to you that Elijah has indeed
KJV: unto you, That Elias is indeed
INT: that also Elijah has come and

Mark 15:36 N-NMS
GRK: εἰ ἔρχεται Ἠλίας καθελεῖν αὐτόν
NAS: whether Elijah will come
KJV: whether Elias will come
INT: if comes Elijah to take down him

Luke 4:26 N-NMS
GRK: αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας εἰ μὴ
NAS: and yet Elijah was sent to none
KJV: of them was Elias sent, save
INT: of them was sent Elijah if not

Luke 9:8 N-NMS
GRK: δὲ ὅτι Ἠλίας ἐφάνη ἄλλων
NAS: and by some that Elijah had appeared,
KJV: some, that Elias had appeared; and
INT: also that Elijah had appeared by others

Luke 9:30 N-NMS
GRK: Μωυσῆς καὶ Ἠλίας
NAS: with Him; and they were Moses and Elijah,
KJV: Moses and Elias:
INT: Moses and Elijah

John 1:21 N-NMS
GRK: οὖν σὺ Ἠλίας εἶ καὶ
NAS: then? Are you Elijah? And he said,
KJV: Art thou Elias? And he saith,
INT: then you Elijah are And

John 1:25 N-NMS
GRK: χριστὸς οὐδὲ Ἠλίας οὐδὲ ὁ
NAS: nor Elijah, nor
KJV: nor Elias, neither
INT: Christ nor Elijah nor the

James 5:17 N-NMS
GRK: Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν
NAS: Elijah was a man with a nature like
KJV: Elias was a man
INT: Elijah a man was

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page