ἥλιος
Englishman's Concordance
ἥλιος (hēlios) — 14 Occurrences

Matthew 13:43 N-NMS
GRK: ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ
NAS: WILL SHINE FORTH AS THE SUN in the kingdom
KJV: shine forth as the sun in the kingdom
INT: as the sun in the

Matthew 17:2 N-NMS
GRK: ὡς ὁ ἥλιος τὰ δὲ
NAS: like the sun, and His garments
KJV: did shine as the sun, and his
INT: as the sun and

Matthew 24:29 N-NMS
GRK: ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ
NAS: days THE SUN WILL BE DARKENED,
KJV: days shall the sun be darkened,
INT: of those the sun will be darkened and

Mark 1:32 N-NMS
GRK: ἔδυ ὁ ἥλιος ἔφερον πρὸς
NAS: after the sun had set,
KJV: when the sun did set,
INT: went down the sun they brought to

Mark 4:6 N-NMS
GRK: ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος ἐκαυματίσθη καὶ
NAS: And after the sun had risen,
KJV: when the sun was up,
INT: rose the sun it was scorched and

Mark 13:24 N-NMS
GRK: ἐκείνην ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ
NAS: that tribulation, THE SUN WILL BE DARKENED
KJV: tribulation, the sun shall be darkened,
INT: those the sun will be darkened and

Acts 2:20 N-NMS
GRK: ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς
NAS: THE SUN WILL BE TURNED INTO DARKNESS
KJV: The sun shall be turned into
INT: The sun will be turned into

Ephesians 4:26 N-NMS
GRK: ἁμαρτάνετε ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω
NAS: AND [yet] DO NOT SIN; do not let the sun go down
KJV: let not the sun go down upon
INT: sin the sun not let set

James 1:11 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ ἥλιος σὺν τῷ
NAS: For the sun rises
KJV: For the sun is no sooner risen with
INT: indeed the sun with [its] the

Revelation 1:16 N-NMS
GRK: ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν
NAS: was like the sun shining
KJV: [was] as the sun shineth
INT: as the sun shines in

Revelation 6:12 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας
NAS: earthquake; and the sun became
KJV: earthquake; and the sun became black
INT: and the sun became black

Revelation 7:16 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν
NAS: nor will the sun beat down
KJV: neither shall the sun light on
INT: them the sun nor any

Revelation 9:2 N-NMS
GRK: ἐσκοτώθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ
NAS: furnace; and the sun and the air
KJV: furnace; and the sun and the air
INT: was darkened the sun and the

Revelation 10:1 N-NMS
GRK: ὡς ὁ ἥλιος καὶ οἱ
NAS: was like the sun, and his feet
KJV: face [was] as it were the sun, and his
INT: as the sun and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page