ἡλικίαν
Englishman's Concordance
ἡλικίαν (hēlikian) — 4 Occurrences

Matthew 6:27 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν
NAS: add a [single] hour to his life?
KJV: unto his stature?
INT: to the life span of him hour

Luke 12:25 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι
NAS: a [single] hour to his life's span?
KJV: to his stature one cubit?
INT: to the lifespan of him to add

John 9:21 N-AFS
GRK: αὐτὸν ἐρωτήσατε ἡλικίαν ἔχει αὐτὸς
NAS: Ask him; he is of age, he will speak
KJV: he is of age; ask him:
INT: him ask age has he

John 9:23 N-AFS
GRK: εἶπαν ὅτι Ἡλικίαν ἔχει αὐτὸν
NAS: said, He is of age; ask
KJV: He is of age; ask him.
INT: said age he has him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page