3152. μάταιος (mataios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3152. μάταιος (mataios) — 6 Occurrences

Acts 14:15 Adj-GMP
GRK: τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ
NAS: from these vain things to a living
KJV: from these vanities unto the living
INT: these vanities to turn to

1 Corinthians 3:20 Adj-NMP
GRK: ὅτι εἰσὶν μάταιοι
NAS: of the wise, THAT THEY ARE USELESS.
KJV: that they are vain.
INT: that they are futile

1 Corinthians 15:17 Adj-NFS
GRK: οὐκ ἐγήγερται ματαία ἡ πίστις
NAS: your faith is worthless; you are still
KJV: your faith [is] vain; ye are yet
INT: not has been raised vain the faith

Titus 3:9 Adj-NMP
GRK: ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι
NAS: for they are unprofitable and worthless.
KJV: unprofitable and vain.
INT: unprofitable and worthless

James 1:26 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ τούτου μάταιος ἡ θρησκεία
NAS: this man's religion is worthless.
KJV: this man's religion [is] vain.
INT: of himself of this one worthless [is] the religion

1 Peter 1:18 Adj-GFS
GRK: ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς
NAS: gold from your futile way of life
KJV: your vain conversation
INT: from the futile of you manner of life

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page