3153. ματαιότης (mataiotés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3153. ματαιότης (mataiotés) — 3 Occurrences

Romans 8:20 N-DFS
GRK: τῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις
NAS: was subjected to futility, not willingly,
KJV: was made subject to vanity, not
INT: to the indeed futility the creation

Ephesians 4:17 N-DFS
GRK: περιπατεῖ ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς
NAS: walk, in the futility of their mind,
KJV: walk, in the vanity of their mind,
INT: are walking in [the] futility of the mind

2 Peter 2:18 N-GFS
GRK: ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν
NAS: out arrogant [words] of vanity they entice
KJV: great swelling [words] of vanity, they allure
INT: arrogant indeed of vanity speaking they allure

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page