ζητήσεις
Englishman's Concordance
ζητήσεις (zētēseis) — 3 Occurrences

1 Timothy 6:4 N-AFP
GRK: νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας
NAS: but he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words,
KJV: about questions and
INT: unhealthy about questions and disputes of words

2 Timothy 2:23 N-AFP
GRK: καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ εἰδὼς
NAS: and ignorant speculations, knowing
KJV: and unlearned questions avoid, knowing
INT: and undisciplined questionings refuse knowing

Titus 3:9 N-AFP
GRK: μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας
NAS: foolish controversies and genealogies
KJV: foolish questions, and
INT: foolish moreover controversies and genealogies

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page