ἀπειθεῖς
Englishman's Concordance
ἀπειθεῖς (apeitheis) — 5 Occurrences

Luke 1:17 Adj-AMP
GRK: τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει
NAS: TO THE CHILDREN, and the disobedient to the attitude
KJV: and the disobedient to
INT: children and [the] disobedient to [the] wisdom

Romans 1:30 Adj-AMP
GRK: κακῶν γονεῦσιν ἀπειθεῖς
NAS: of evil, disobedient to parents,
KJV: of evil things, disobedient to parents,
INT: of evil things to parents disobedient

2 Timothy 3:2 Adj-NMP
GRK: βλάσφημοι γονεῦσιν ἀπειθεῖς ἀχάριστοι ἀνόσιοι
NAS: revilers, disobedient to parents,
KJV: blasphemers, disobedient to parents,
INT: evil speakers to parents disobedient ungrateful unholy

Titus 1:16 Adj-NMP
GRK: ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς
NAS: detestable and disobedient and worthless
KJV: abominable, and disobedient, and unto
INT: being and disobedient and as to

Titus 3:3 Adj-NMP
GRK: ἡμεῖς ἀνόητοι ἀπειθεῖς πλανώμενοι δουλεύοντες
NAS: ourselves, disobedient, deceived,
KJV: foolish, disobedient, deceived,
INT: we foolish disobedient led astray serving

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page