1939. ἐπιθυμία (epithumia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1939. ἐπιθυμία (epithumia) — 38 Occurrences

Mark 4:19 N-NFP
GRK: τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσιν
NAS: of riches, and the desires for other things
KJV: and the lusts of
INT: the other things desires entering in choke

Luke 22:15 N-DFS
GRK: πρὸς αὐτούς Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο
NAS: And He said to them, I have earnestly desired
KJV: them, With desire I have desired
INT: to them With desire I desired this

John 8:44 N-AFP
GRK: καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς
NAS: to do the desires of your father.
KJV: and the lusts of your
INT: and the desires of father

Romans 1:24 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν
NAS: gave them over in the lusts of their hearts
KJV: through the lusts of their own
INT: in the desires of the hearts

Romans 6:12 N-DFP
GRK: ὑπακούειν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ
NAS: so that you obey its lusts,
KJV: it in the lusts thereof.
INT: to obey the lusts it

Romans 7:7 N-AFS
GRK: τε γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ ᾔδειν
NAS: for I would not have known about coveting if
KJV: not known lust, except the law
INT: moreover indeed coveting not I had been conscious of

Romans 7:8 N-AFS
GRK: ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν χωρὶς γὰρ
NAS: produced in me coveting of every kind;
KJV: all manner of concupiscence. For
INT: me all covetousness apart from indeed

Romans 13:14 N-AFP
GRK: ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας
NAS: in regard to [its] lusts.
KJV: the flesh, to [fulfil] the lusts [thereof].
INT: do take for desire

Galatians 5:16 N-AFS
GRK: περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ
NAS: and you will not carry out the desire of the flesh.
KJV: not fulfil the lust of the flesh.
INT: walk you and desire flesh no

Galatians 5:24 N-DFP
GRK: καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις
NAS: with its passions and desires.
KJV: the affections and lusts.
INT: and the desires

Ephesians 2:3 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς
NAS: lived in the lusts of our flesh,
KJV: in the lusts of our
INT: in the desires of the flesh

Ephesians 4:22 N-AFP
GRK: κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης
NAS: in accordance with the lusts of deceit,
KJV: according to the deceitful lusts;
INT: according to the desires of deceit

Philippians 1:23 N-AFS
GRK: δύο τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς
NAS: [directions], having the desire to depart
KJV: two, having a desire to depart,
INT: two the desire having for

Colossians 3:5 N-AFS
GRK: ἀκαθαρσίαν πάθος ἐπιθυμίαν κακήν καὶ
NAS: passion, evil desire, and greed, which
KJV: evil concupiscence, and
INT: uncleanness passion desire evil and

1 Thessalonians 2:17 N-DFS
GRK: ἐν πολλῇ ἐπιθυμίᾳ
NAS: with great desire to see
KJV: with great desire.
INT: with much desire

1 Thessalonians 4:5 N-GFS
GRK: ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καὶ
NAS: not in lustful passion, like
KJV: in the lust of concupiscence, even as
INT: in passion of lust even as also

1 Timothy 6:9 N-AFP
GRK: παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους
NAS: and harmful desires which
KJV: and hurtful lusts, which drown
INT: a snare and desires many unwise

2 Timothy 2:22 N-AFP
GRK: δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε δίωκε
NAS: from youthful lusts and pursue
KJV: also youthful lusts: but follow
INT: moreover youthful lusts flee pursue

2 Timothy 3:6 N-DFP
GRK: ἁμαρτίαις ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις
NAS: led on by various impulses,
KJV: led away with divers lusts,
INT: with sins led away by lusts various

2 Timothy 4:3 N-AFP
GRK: τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν
NAS: in accordance to their own desires,
KJV: their own lusts shall they heap
INT: the own desires to themselves will heap up

Titus 2:12 N-AFP
GRK: τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ
NAS: and worldly desires and to live
KJV: worldly lusts, we should live
INT: the worldly desires discreetly and

Titus 3:3 N-DFP
GRK: πλανώμενοι δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς
NAS: to various lusts and pleasures,
KJV: serving divers lusts and pleasures,
INT: led astray serving lusts and pleasures

James 1:14 N-GFS
GRK: τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καὶ
NAS: and enticed by his own lust.
KJV: of his own lust, and enticed.
INT: the own lust being drawn away and

James 1:15 N-NFS
GRK: εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει
NAS: Then when lust has conceived,
KJV: Then when lust hath conceived,
INT: then lust having conceived gives birth to

1 Peter 1:14 N-DFP
GRK: ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις
NAS: to the former lusts [which were yours] in your ignorance,
KJV: the former lusts in
INT: ignorance of you desires

1 Peter 2:11 N-GFP
GRK: τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν αἵτινες στρατεύονται
NAS: from fleshly lusts which
KJV: abstain from fleshly lusts, which war
INT: from fleshly desires which war

1 Peter 4:2 N-DFP
GRK: μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις ἀλλὰ θελήματι
NAS: no longer for the lusts of men,
KJV: in the flesh to the lusts of men, but
INT: no longer men's lusts but to [the] will

1 Peter 4:3 N-DFP
GRK: ἐν ἀσελγείαις ἐπιθυμίαις οἰνοφλυγίαις κώμοις
NAS: of sensuality, lusts, drunkenness,
KJV: lasciviousness, lusts, excess of wine,
INT: in sensuality lusts wine-drinking revels

2 Peter 1:4 N-DFS
GRK: κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς
NAS: that is in the world by lust.
KJV: the world through lust.
INT: world through lust decay

2 Peter 2:10 N-DFS
GRK: σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ πορευομένους
NAS: in [its] corrupt desires and despise
KJV: in the lust of uncleanness,
INT: [the] flesh in [the] lust of pollution walk

2 Peter 2:18 N-DFP
GRK: δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις
NAS: by fleshly desires, by sensuality,
KJV: through the lusts of the flesh,
INT: they allure with [the] desires of [the] flesh to sensuality

2 Peter 3:3 N-AFP
GRK: τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι
NAS: after their own lusts,
KJV: their own lusts,
INT: the own lusts of them following

1 John 2:16 N-NFS
GRK: κόσμῳ ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς
NAS: that is in the world, the lust of the flesh
KJV: the world, the lust of the flesh,
INT: world the desire of the flesh

1 John 2:16 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν
NAS: of the flesh and the lust of the eyes
KJV: and the lust of the eyes,
INT: and the desire of the eyes

1 John 2:17 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ ὁ
NAS: is passing away, and [also] its lusts; but the one who does
KJV: and the lust thereof:
INT: and the lust of it he who

Jude 1:16 N-AFP
GRK: κατὰ τὰς ἐπιθυμίας ἑαυτῶν πορευόμενοι
NAS: after their [own] lusts; they speak
KJV: after their own lusts; and their
INT: after the lusts own walking

Jude 1:18 N-AFP
GRK: τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν
NAS: their own ungodly lusts.
KJV: their own ungodly lusts.
INT: their own desires walking

Revelation 18:14 N-GFS
GRK: σου τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς
NAS: The fruit you long for has gone
KJV: soul lusted after are departed
INT: of you of the desire of the soul

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page