ἐπιθυμίας
Englishman's Concordance
ἐπιθυμίας (epithymias) — 13 Occurrences

John 8:44 N-AFP
GRK: καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς
NAS: to do the desires of your father.
KJV: and the lusts of your
INT: and the desires of father

Romans 13:14 N-AFP
GRK: ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας
NAS: in regard to [its] lusts.
KJV: the flesh, to [fulfil] the lusts [thereof].
INT: do take for desire

Ephesians 4:22 N-AFP
GRK: κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης
NAS: in accordance with the lusts of deceit,
KJV: according to the deceitful lusts;
INT: according to the desires of deceit

1 Thessalonians 4:5 N-GFS
GRK: ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καὶ
NAS: not in lustful passion, like
KJV: in the lust of concupiscence, even as
INT: in passion of lust even as also

1 Timothy 6:9 N-AFP
GRK: παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους
NAS: and harmful desires which
KJV: and hurtful lusts, which drown
INT: a snare and desires many unwise

2 Timothy 2:22 N-AFP
GRK: δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε δίωκε
NAS: from youthful lusts and pursue
KJV: also youthful lusts: but follow
INT: moreover youthful lusts flee pursue

2 Timothy 4:3 N-AFP
GRK: τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν
NAS: in accordance to their own desires,
KJV: their own lusts shall they heap
INT: the own desires to themselves will heap up

Titus 2:12 N-AFP
GRK: τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ
NAS: and worldly desires and to live
KJV: worldly lusts, we should live
INT: the worldly desires discreetly and

James 1:14 N-GFS
GRK: τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καὶ
NAS: and enticed by his own lust.
KJV: of his own lust, and enticed.
INT: the own lust being drawn away and

2 Peter 3:3 N-AFP
GRK: τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι
NAS: after their own lusts,
KJV: their own lusts,
INT: the own lusts of them following

Jude 1:16 N-AFP
GRK: κατὰ τὰς ἐπιθυμίας ἑαυτῶν πορευόμενοι
NAS: after their [own] lusts; they speak
KJV: after their own lusts; and their
INT: after the lusts own walking

Jude 1:18 N-AFP
GRK: τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν
NAS: their own ungodly lusts.
KJV: their own ungodly lusts.
INT: their own desires walking

Revelation 18:14 N-GFS
GRK: σου τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς
NAS: The fruit you long for has gone
KJV: soul lusted after are departed
INT: of you of the desire of the soul

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page