ἐπιθυμίαν
Englishman's Concordance
ἐπιθυμίαν (epithymian) — 5 Occurrences

Romans 7:7 N-AFS
GRK: τε γὰρ ἐπιθυμίαν οὐκ ᾔδειν
NAS: for I would not have known about coveting if
KJV: not known lust, except the law
INT: moreover indeed coveting not I had been conscious of

Romans 7:8 N-AFS
GRK: ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν χωρὶς γὰρ
NAS: produced in me coveting of every kind;
KJV: all manner of concupiscence. For
INT: me all covetousness apart from indeed

Galatians 5:16 N-AFS
GRK: περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ
NAS: and you will not carry out the desire of the flesh.
KJV: not fulfil the lust of the flesh.
INT: walk you and desire flesh no

Philippians 1:23 N-AFS
GRK: δύο τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς
NAS: [directions], having the desire to depart
KJV: two, having a desire to depart,
INT: two the desire having for

Colossians 3:5 N-AFS
GRK: ἀκαθαρσίαν πάθος ἐπιθυμίαν κακήν καὶ
NAS: passion, evil desire, and greed, which
KJV: evil concupiscence, and
INT: uncleanness passion desire evil and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page