987. βλασφημέω (blasphémeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 987. βλασφημέω (blasphémeó) — 35 Occurrences

Matthew 9:3 V-PIA-3S
GRK: ἑαυτοῖς Οὗτος βλασφημεῖ
NAS: This [fellow] blasphemes.
KJV: themselves, This [man] blasphemeth.
INT: themselves This [man] blasphemes

Matthew 26:65 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ λέγων Ἐβλασφήμησεν τί ἔτι
NAS: and said, He has blasphemed! What
KJV: He hath spoken blasphemy; what
INT: of him saying He has blasphemed why any more

Matthew 27:39 V-IIA-3P
GRK: δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες
NAS: passing by were hurling abuse at Him, wagging
KJV: they that passed by reviled him,
INT: moreover passing by railed at him shaking

Mark 2:7 V-PIA-3S
GRK: οὕτως λαλεῖ βλασφημεῖ τίς δύναται
NAS: that way? He is blaspheming; who
INT: thus does speak he blasphemies Who is able

Mark 3:28 V-ASA-3P
GRK: ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν
NAS: and whatever blasphemies they utter;
KJV: wherewith soever they shall blaspheme:
INT: as many as if they shall have blasphemed

Mark 3:29 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ
NAS: but whoever blasphemes against
KJV: that shall blaspheme against
INT: moreover anyhow shall blaspheme against the

Mark 15:29 V-IIA-3P
GRK: οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες
NAS: passing by were hurling abuse at Him, wagging
KJV: they that passed by railed on him,
INT: those passing by railed at him shaking

Luke 12:10 V-APA-DMS
GRK: ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται
NAS: it will be forgiven him; but he who blasphemes against
KJV: but unto him that blasphemeth against
INT: Holy Spirit has blasphemed not it will be forgiven

Luke 22:65 V-PPA-NMP
GRK: ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς
NAS: things against Him, blaspheming.
KJV: other things blasphemously spake they
INT: other things many blaspheming they said to

Luke 23:39 V-IIA-3S
GRK: κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν λέγων
NAS: who were hanged [there] was hurling abuse at Him, saying,
KJV: which were hanged railed on him,
INT: having been hanged criminals railed at him saying

John 10:36 V-PIA-2S
GRK: λέγετε ὅτι Βλασφημεῖς ὅτι εἶπον
NAS: into the world, 'You are blaspheming,' because
KJV: Thou blasphemest; because
INT: do say You blaspheme because I said

Acts 13:45 V-PPA-NMP
GRK: Παύλου λαλουμένοις βλασφημοῦντες
NAS: by Paul, and were blaspheming.
KJV: contradicting and blaspheming.
INT: Paul spoken blaspheming

Acts 18:6 V-PPA-GMP
GRK: αὐτῶν καὶ βλασφημούντων ἐκτιναξάμενος τὰ
NAS: But when they resisted and blasphemed, he shook
KJV: and blasphemed, he shook
INT: they and were reviling [him] having shaken the

Acts 19:37 V-PPA-AMP
GRK: ἱεροσύλους οὔτε βλασφημοῦντας τὴν θεὸν
NAS: nor blasphemers of our goddess.
KJV: nor yet blasphemers of your
INT: temple plunderers nor are defaming the goddess

Acts 26:11 V-PNA
GRK: αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν περισσῶς τε
NAS: I tried to force them to blaspheme; and being furiously
KJV: and compelled [them] to blaspheme; and
INT: them I compelled [them] to blaspheme Exceedingly moreover

Romans 2:24 V-PIM/P-3S
GRK: δι' ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς
NAS: OF GOD IS BLASPHEMED AMONG
KJV: of God is blasphemed among
INT: through you is blasphemed among the

Romans 3:8 V-PIM/P-1P
GRK: μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ καθώς
NAS: And why not [say] (as we are slanderously reported and as some
KJV: [rather], (as we be slanderously reported, and
INT: not as we are slanderously charged and as

Romans 14:16 V-PMM/P-3S
GRK: μὴ βλασφημείσθω οὖν ὑμῶν
NAS: do not let what is for you a good thing be spoken of as evil;
KJV: your good be evil spoken of:
INT: not Let be evil spoken of therefore your

1 Corinthians 10:30 V-PIM/P-1S
GRK: μετέχω τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ
NAS: why am I slandered concerning
KJV: why am I evil spoken of for that
INT: partake why am I evil spoken of for what

1 Timothy 1:20 V-PNA
GRK: παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν
NAS: that they will be taught not to blaspheme.
KJV: they may learn not to blaspheme.
INT: they might be disciplined not to blaspheme

1 Timothy 6:1 V-PSM/P-3S
GRK: ἡ διδασκαλία βλασφημῆται
NAS: and [our] doctrine will not be spoken against.
KJV: be not blasphemed.
INT: the teaching be blasphemed

Titus 2:5 V-PSM/P-3S
GRK: τοῦ θεοῦ βλασφημῆται
NAS: of God will not be dishonored.
KJV: be not blasphemed.
INT: of God might be evil spoken of

Titus 3:2 V-PNA
GRK: μηδένα βλασφημεῖν ἀμάχους εἶναι
NAS: to malign no one, to be peaceable,
KJV: To speak evil of no man, to be
INT: no one to speak evil of peaceable to be

James 2:7 V-PIA-3P
GRK: οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν
NAS: Do they not blaspheme the fair name
KJV: not they blaspheme that worthy name
INT: not they do blaspheme the good

1 Peter 4:4 V-PPA-NMP
GRK: ἀσωτίας ἀνάχυσιν βλασφημοῦντες
NAS: of dissipation, and they malign [you];
KJV: of riot, speaking evil of [you]:
INT: of debauchery overflow speaking evil [of you]

1 Peter 4:14 V-PIP-3S
GRK: μὲν αὐτοὺς βλασφημεῖται κατὰ δὲ
KJV: their part he is evil spoken of, but
INT: indeed their [part] he is blasphemed on however

2 Peter 2:2 V-FIP-3S
GRK: τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται
NAS: of the truth will be maligned;
KJV: of truth shall be evil spoken of.
INT: of the truth will be evil spoken of

2 Peter 2:10 V-PPA-NMP
GRK: οὐ τρέμουσιν βλασφημοῦντες
NAS: they do not tremble when they revile angelic majesties,
KJV: afraid to speak evil of dignities.
INT: not they tremble speaking evil of

2 Peter 2:12 V-PPA-NMP
GRK: οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες ἐν τῇ
NAS: and killed, reviling where
KJV: destroyed, speak evil of
INT: what they are ignorant of speaking evil in the

Jude 1:8 V-PIA-3P
GRK: δόξας δὲ βλασφημοῦσιν
NAS: authority, and revile angelic majesties.
KJV: dominion, and speak evil of dignities.
INT: of glories moreover speak evil of

Jude 1:10 V-PIA-3P
GRK: οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν ὅσα δὲ
NAS: But these men revile the things which
KJV: these speak evil of those things which
INT: not they have seen they speak evil of whatever things moreover

Revelation 13:6 V-ANA
GRK: τὸν θεόν βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα
NAS: God, to blaspheme His name
KJV: against God, to blaspheme his name,
INT: God to blaspheme the name

Revelation 16:9 V-AIA-3P
GRK: μέγα καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα
NAS: heat; and they blasphemed the name
KJV: heat, and blasphemed the name of God,
INT: great and they blasphemed the name

Revelation 16:11 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν
NAS: and they blasphemed the God of heaven
KJV: And blasphemed the God of heaven
INT: and blasphemed the God

Revelation 16:21 V-AIA-3P
GRK: ἀνθρώπους καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι
NAS: and men blasphemed God
KJV: and men blasphemed God because of
INT: men and blasphemed the men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page