βλασφημῆσαι
Englishman's Concordance
βλασφημῆσαι (blasphēmēsai) — 1 Occurrence

Revelation 13:6 V-ANA
GRK: τὸν θεόν βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα
NAS: God, to blaspheme His name
KJV: against God, to blaspheme his name,
INT: God to blaspheme the name

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page