βλασφημήσαντι
Englishman's Concordance
βλασφημήσαντι (blasphēmēsanti) — 1 Occurrence

Luke 12:10 V-APA-DMS
GRK: ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται
NAS: it will be forgiven him; but he who blasphemes against
KJV: but unto him that blasphemeth against
INT: Holy Spirit has blasphemed not it will be forgiven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page