ἐξουσίαις
Englishman's Concordance
ἐξουσίαις (exousiais) — 3 Occurrences

Romans 13:1 N-DFP
GRK: Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω
NAS: to the governing authorities. For there is no
KJV: unto the higher powers. For
INT: Every soul to authorities above [him] let be subject

Ephesians 3:10 N-DFP
GRK: καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς
NAS: to the rulers and the authorities in the heavenly
KJV: and powers in
INT: and the authorities in the

Titus 3:1 N-DFP
GRK: αὐτοὺς ἀρχαῖς ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι πειθαρχεῖν
NAS: to rulers, to authorities, to be obedient,
KJV: and powers, to obey magistrates,
INT: them to rulers to authorities to be subject to be obedient

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page