ἐξουσίας
Englishman's Concordance
ἐξουσίας (exousias) — 12 Occurrences

Luke 12:11 N-AFP
GRK: καὶ τὰς ἐξουσίας μὴ μεριμνήσητε
NAS: and the rulers and the authorities, do not worry
KJV: and powers, take
INT: and the authorities not be anxious

Luke 23:7 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστὶν
NAS: to Herod's jurisdiction, he sent
KJV: unto Herod's jurisdiction, he sent him
INT: from the jurisdiction of Herod he is

Acts 26:12 N-GFS
GRK: Δαμασκὸν μετ' ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς
NAS: to Damascus with the authority and commission
KJV: Damascus with authority and commission
INT: Damascus with authority and a commission

Acts 26:18 N-GFS
GRK: καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ
NAS: to light and from the dominion of Satan
KJV: and [from] the power of Satan
INT: and the power of Satan

1 Corinthians 9:12 N-GFS
GRK: τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν οὐ
NAS: share the right over you, do we not more?
KJV: be partakers of [this] power over you,
INT: of the over you authority partake [should] not

2 Corinthians 10:8 N-GFS
GRK: περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν ἧς
NAS: about our authority, which
KJV: of our authority, which the Lord
INT: concerning the authority of us which

Ephesians 1:21 N-GFS
GRK: ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως
NAS: rule and authority and power
KJV: principality, and power, and might,
INT: principality and authority and power

Ephesians 2:2 N-GFS
GRK: ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος
NAS: to the prince of the power of the air,
KJV: the prince of the power of the air,
INT: ruler of the authority of the air

Ephesians 6:12 N-AFP
GRK: πρὸς τὰς ἐξουσίας πρὸς τοὺς
NAS: against the powers, against
KJV: against powers, against
INT: against the authorities against the

Colossians 1:13 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους
NAS: For He rescued us from the domain of darkness,
KJV: us from the power of darkness, and
INT: from the dominion of darkness

Colossians 2:10 N-GFS
GRK: ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας
NAS: over all rule and authority;
KJV: principality and power:
INT: rule and authority

Colossians 2:15 N-AFP
GRK: καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν ἐν
NAS: the rulers and authorities, He made
KJV: and powers, he made a shew of them
INT: and the authorities he made a show [of them] in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page