ἐξουθενοῦντας
Englishman's Concordance
ἐξουθενοῦντας (exouthenountas) — 1 Occurrence

Luke 18:9 V-PPA-AMP
GRK: δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς
NAS: that they were righteous, and viewed others
KJV: righteous, and despised others:
INT: righteous and despised the others

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page