1848. ἐξουθενέω (exoutheneó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1848. ἐξουθενέω (exoutheneó) — 11 Occurrences

Luke 18:9 V-PPA-AMP
GRK: δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς
NAS: that they were righteous, and viewed others
KJV: righteous, and despised others:
INT: righteous and despised the others

Luke 23:11 V-APA-NMS
GRK: ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν
NAS: with his soldiers, after treating Him with contempt and mocking
KJV: set him at nought, and mocked
INT: having set at nought moreover him

Acts 4:11 V-APP-NMS
GRK: λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς ὑφ' ὑμῶν
NAS: He is the STONE WHICH WAS REJECTED by you, THE BUILDERS,
KJV: which was set at nought of
INT: stone having been rejected by you

Romans 14:3 V-PMA-3S
GRK: ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω ὁ δὲ
NAS: who eats is not to regard with contempt the one
KJV: him that eateth despise him that eateth
INT: eats not let him despise he that also

Romans 14:10 V-PIA-2S
GRK: σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν
NAS: why do you regard your brother
KJV: dost thou set at nought thy brother?
INT: you why do you despise the brother

1 Corinthians 1:28 V-RPM/P-ANP
GRK: καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ
NAS: of the world and the despised God
KJV: and things which are despised, hath
INT: and the despised chose

1 Corinthians 6:4 V-RPM/P-AMP
GRK: ἔχητε τοὺς ἐξουθενημένους ἐν τῇ
NAS: do you appoint them as judges who are of no account in the church?
KJV: them to judge who are least esteemed in
INT: you have who are least esteemed in the

1 Corinthians 16:11 V-ASA-3S
GRK: οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ προπέμψατε δὲ
NAS: one despise him. But send him on his way
KJV: man therefore despise him: but
INT: therefore him should despise set forward moreover

2 Corinthians 10:10 V-RPM/P-NMS
GRK: ὁ λόγος ἐξουθενημένος
NAS: and his speech contemptible.
KJV: and [his] speech contemptible.
INT: the speech naught

Galatians 4:14 V-AIA-2P
GRK: μου οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε
NAS: to you in my bodily condition you did not despise or
KJV: my flesh ye despised not, nor
INT: of me not you despised nor rejected with contempt

1 Thessalonians 5:20 V-PMA-2P
GRK: προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε
NAS: do not despise prophetic utterances.
KJV: Despise not prophesyings.
INT: prophecies not do set at naught

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page