ἐξουθενημένα
Englishman's Concordance
ἐξουθενημένα (exouthenēmena) — 1 Occurrence

1 Corinthians 1:28 V-RPM/P-ANP
GRK: καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ
NAS: of the world and the despised God
KJV: and things which are despised, hath
INT: and the despised chose

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page