4982. σώζω (sózó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4982. σώζω (sózó) — 108 Occurrences

Matthew 1:21 V-FIA-3S
GRK: αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν
NAS: Jesus, for He will save His people
KJV: for he shall save his people
INT: he indeed will save the people

Matthew 8:25 V-AMA-2S
GRK: λέγοντες Κύριε σῶσον ἀπολλύμεθα
NAS: Him, saying, Save [us], Lord;
KJV: saying, Lord, save us: we perish.
INT: saying Lord save us we are perishing

Matthew 9:21 V-FIP-1S
GRK: ἱματίου αὐτοῦ σωθήσομαι
NAS: touch His garment, I will get well.
KJV: his garment, I shall be whole.
INT: clothing of him I will be cured

Matthew 9:22 V-RIA-3S
GRK: πίστις σου σέσωκέν σε καὶ
NAS: your faith has made you well.
KJV: hath made thee whole. And the woman
INT: faith of you has cured you And

Matthew 9:22 V-AIP-3S
GRK: σε καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ
NAS: has made you well. At once
KJV: And the woman was made whole from that
INT: you And was cured the woman

Matthew 10:22 V-FIP-3S
GRK: τέλος οὗτος σωθήσεται
NAS: to the end who will be saved.
KJV: to the end shall be saved.
INT: end he will be saved

Matthew 14:30 V-AMA-2S
GRK: λέγων Κύριε σῶσόν με
NAS: he cried out, Lord, save me!
KJV: saying, Lord, save me.
INT: saying master save me

Matthew 16:25 V-ANA
GRK: ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν
NAS: wishes to save his life
KJV: whosoever will save his life
INT: life of him to save will lose it

Matthew 18:11 V-ANA
GRK: τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός
KJV: is come to save that which
INT: of man to save that which has been lost

Matthew 19:25 V-ANP
GRK: ἄρα δύναται σωθῆναι
NAS: who can be saved?
KJV: then can be saved?
INT: then is able to be saved

Matthew 24:13 V-FIP-3S
GRK: τέλος οὗτος σωθήσεται
NAS: to the end, he will be saved.
KJV: the end, the same shall be saved.
INT: end he will be saved

Matthew 24:22 V-AIP-3S
GRK: οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ
NAS: life would have been saved; but for the sake
KJV: no flesh be saved: but for
INT: not anyhow there would have been saved any body

Matthew 27:40 V-AMA-2S
GRK: ἡμέραις οἰκοδομῶν σῶσον σεαυτόν εἰ
NAS: it in three days, save Yourself! If
KJV: three days, save thyself. If
INT: days build [it] save yourself If

Matthew 27:42 V-AIA-3S
GRK: Ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ
NAS: He saved others; He cannot
KJV: He saved others; himself
INT: Others he saved himself not

Matthew 27:42 V-ANA
GRK: οὐ δύναται σῶσαι βασιλεὺς Ἰσραήλ
NAS: He cannot save Himself.
KJV: himself he cannot save. If he be
INT: not his is able to save King of Israel

Matthew 27:49 V-FPA-NMS
GRK: ἔρχεται Ἠλίας σώσων αὐτόν ἄλλος
NAS: Elijah will come to save Him.
KJV: Elias will come to save him.
INT: comes Elijah to save him more

Mark 3:4 V-ANA
GRK: κακοποιῆσαι ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι
NAS: on the Sabbath, to save a life
KJV: or to do evil? to save life, or
INT: to do evil life to save or to kill

Mark 5:23 V-ASP-3S
GRK: αὐτῇ ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ
NAS: on her, so that she will get well and live.
KJV: that she may be healed; and
INT: on her so that she might be cured and she shall live

Mark 5:28 V-FIP-1S
GRK: ἱματίων αὐτοῦ σωθήσομαι
NAS: touch His garments, I will get well.
KJV: his clothes, I shall be whole.
INT: garments of him I will be cured

Mark 5:34 V-RIA-3S
GRK: πίστις σου σέσωκέν σε ὕπαγε
NAS: your faith has made you well; go
KJV: hath made thee whole; go in
INT: faith of you has healed you go

Mark 6:56 V-IIM/P-3P
GRK: ἥψαντο αὐτοῦ ἐσώζοντο
NAS: as touched it were being cured.
KJV: touched him were made whole.
INT: touched him were healed

Mark 8:35 V-ANA
GRK: αὐτοῦ ψυχὴν σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν
NAS: wishes to save his life
KJV: whosoever will save his life
INT: his life to save will lose it

Mark 8:35 V-FIA-3S
GRK: τοῦ εὐαγγελίου σώσει αὐτήν
NAS: and the gospel's will save it.
KJV: the gospel's, the same shall save it.
INT: of the gospel will save it

Mark 10:26 V-ANP
GRK: τίς δύναται σωθῆναι
NAS: who can be saved?
KJV: Who then can be saved?
INT: who is able to be saved

Mark 10:52 V-RIA-3S
GRK: πίστις σου σέσωκέν σε καὶ
NAS: your faith has made you well. Immediately
KJV: hath made thee whole. And immediately
INT: faith of you has healed you And

Mark 13:13 V-FIP-3S
GRK: τέλος οὗτος σωθήσεται
NAS: to the end, he will be saved.
KJV: the end, the same shall be saved.
INT: [the] end he will be saved

Mark 13:20 V-AIP-3S
GRK: οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ
NAS: life would have been saved; but for the sake
KJV: flesh should be saved: but for
INT: no anyhow there would have been saved any flesh

Mark 15:30 V-AMA-2S
GRK: σῶσον σεαυτὸν καταβὰς
NAS: save Yourself, and come down
KJV: Save thyself, and
INT: save yourself having descended

Mark 15:31 V-AIA-3S
GRK: ἔλεγον Ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ
NAS: and saying, He saved others;
KJV: the scribes, He saved others;
INT: said Others he saved himself not

Mark 15:31 V-ANA
GRK: οὐ δύναται σῶσαι
NAS: others; He cannot save Himself.
KJV: himself he cannot save.
INT: not he is able to save

Mark 16:16 V-FIP-3S
GRK: καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται ὁ δὲ
NAS: and has been baptized shall be saved; but he who has disbelieved
KJV: is baptized shall be saved; but
INT: and having been baptized will be saved the [one] however

Luke 6:9 V-ANA
GRK: κακοποιῆσαι ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι
NAS: on the Sabbath, to save a life
KJV: or to do evil? to save life, or
INT: to do evil life to save or to destroy

Luke 7:50 V-RIA-3S
GRK: πίστις σου σέσωκέν σε πορεύου
NAS: Your faith has saved you; go
KJV: Thy faith hath saved thee; go
INT: faith of you has saved you go

Luke 8:12 V-ASP-3P
GRK: μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν
NAS: that they will not believe and be saved.
KJV: lest they should believe and be saved.
INT: not having believed they should be saved

Luke 8:36 V-AIP-3S
GRK: ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς
NAS: the man who was demon-possessed had been made well.
KJV: he that was possessed of the devils was healed.
INT: having seen [it] how was healed the [one] having been possessed by demons

Luke 8:48 V-RIA-3S
GRK: πίστις σου σέσωκέν σε πορεύου
NAS: your faith has made you well; go
KJV: hath made thee whole; go in
INT: faith of you has healed you go

Luke 8:50 V-FIP-3S
GRK: πίστευσον καὶ σωθήσεται
NAS: believe, and she will be made well.
KJV: only, and she shall be made whole.
INT: believe and she will be restored

Luke 9:24 V-ANA
GRK: ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν
NAS: wishes to save his life
KJV: whosoever will save his life
INT: life of him to save will lose it

Luke 9:24 V-FIA-3S
GRK: ἐμοῦ οὗτος σώσει αὐτήν
NAS: for My sake, he is the one who will save it.
KJV: sake, the same shall save it.
INT: me he will save it

Luke 9:56 V-ANA
GRK: ἀπολέσαι αλλα σῶσαι καὶ ἐπορεύθησαν
KJV: but to save [them]. And
INT: to destroy but to save And they went

Luke 13:23 V-PPM/P-NMP
GRK: ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι ὁ δὲ
NAS: are there [just] a few who are being saved? And He said
KJV: are there few that be saved? And
INT: [are] few those being saved and

Luke 17:19 V-RIA-3S
GRK: πίστις σου σέσωκέν σε
NAS: your faith has made you well.
KJV: hath made thee whole.
INT: faith of you has cured you

Luke 18:26 V-ANP
GRK: τίς δύναται σωθῆναι
NAS: who can be saved?
KJV: then can be saved?
INT: who is able to be saved

Luke 18:42 V-RIA-3S
GRK: πίστις σου σέσωκέν σε
NAS: your faith has made you well.
KJV: thy faith hath saved thee.
INT: faith of you has healed you

Luke 19:10 V-ANA
GRK: ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός
NAS: to seek and to save that which was lost.
KJV: and to save that which was lost.
INT: to seek and to save that which has been lost

Luke 23:35 V-AIA-3S
GRK: λέγοντες Ἄλλους ἔσωσεν σωσάτω ἑαυτόν
NAS: at Him, saying, He saved others;
KJV: [him], saying, He saved others;
INT: saying Others he saved let him save himself

Luke 23:35 V-AMA-3S
GRK: Ἄλλους ἔσωσεν σωσάτω ἑαυτόν εἰ
NAS: others; let Him save Himself
KJV: others; let him save himself,
INT: Others he saved let him save himself if

Luke 23:37 V-AMA-2S
GRK: τῶν Ἰουδαίων σῶσον σεαυτόν
NAS: of the Jews, save Yourself!
KJV: the king of the Jews, save thyself.
INT: of the Jews save yourself

Luke 23:39 V-AMA-2S
GRK: ὁ χριστός σῶσον σεαυτὸν καὶ
NAS: Are You not the Christ? Save Yourself
KJV: be Christ, save thyself and
INT: the Christ save yourself and

John 3:17 V-ASP-3S
GRK: ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος
NAS: but that the world might be saved through
KJV: through him might be saved.
INT: but that might be saved the world

John 5:34 V-ASP-2P
GRK: ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε
NAS: these things so that you may be saved.
KJV: that ye might be saved.
INT: that you might be saved

John 10:9 V-FIP-3S
GRK: τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται
NAS: through Me, he will be saved, and will go
KJV: enter in, he shall be saved, and
INT: anyone enter in he will be saved and will go in

John 11:12 V-FIP-3S
GRK: εἰ κεκοίμηται σωθήσεται
NAS: he has fallen asleep, he will recover.
KJV: if he sleep, he shall do well.
INT: if he has fallen asleep he will get well

John 12:27 V-AMA-2S
GRK: εἴπω πάτερ σῶσόν με ἐκ
NAS: Father, save Me from this
KJV: shall I say? Father, save me from
INT: shall I say Father save me from

John 12:47 V-ASA-1S
GRK: ἀλλ' ἵνα σώσω τὸν κόσμον
NAS: the world, but to save the world.
KJV: but to save the world.INT: but that I might save the world

Acts 2:21 V-FIP-3S
GRK: ὄνομα Κυρίου σωθήσεται
NAS: OF THE LORD WILL BE SAVED.'
KJV: the name of the Lord shall be saved.
INT: name of [the] Lord will be saved

Acts 2:40 V-AMP-2P
GRK: αὐτοὺς λέγων Σώθητε ἀπὸ τῆς
NAS: them, saying, Be saved from this
KJV: saying, Save yourselves from
INT: them saying Be saved from the

Acts 2:47 V-PPM/P-AMP
GRK: προσετίθει τοὺς σωζομένους καθ' ἡμέραν
NAS: day by day those who were being saved.
KJV: daily such as should be saved.
INT: added those who were being saved every day

Acts 4:9 V-RIM/P-3S
GRK: τίνι οὗτος σέσωται
NAS: as to how this man has been made well,
KJV: what means he is made whole;
INT: what he has been cured

Acts 4:12 V-ANP
GRK: ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς
NAS: by which we must be saved.
KJV: we must be saved.
INT: which must be saved we

Acts 11:14 V-FIP-2S
GRK: ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ
NAS: to you by which you will be saved, you and all
KJV: thy house shall be saved.
INT: whereby which will be saved you and

Acts 14:9 V-ANP
GRK: πίστιν τοῦ σωθῆναι
NAS: that he had faith to be made well,
KJV: he had faith to be healed,
INT: faith to be healed

Acts 15:1 V-ANP
GRK: οὐ δύνασθε σωθῆναι
NAS: of Moses, you cannot be saved.
KJV: of Moses, ye cannot be saved.
INT: not you are able be saved

Acts 15:11 V-ANP
GRK: Ἰησοῦ πιστεύομεν σωθῆναι καθ' ὃν
NAS: But we believe that we are saved through
KJV: Christ we shall be saved, even
INT: Jesus we believe to be saved in same

Acts 16:30 V-ASP-1S
GRK: ποιεῖν ἵνα σωθῶ
NAS: must I do to be saved?
KJV: do to be saved?
INT: to do that I might be saved

Acts 16:31 V-FIP-2S
GRK: Ἰησοῦν καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ
NAS: Jesus, and you will be saved, you and your household.
KJV: and thou shalt be saved, and thy
INT: Jesus and you will be saved you and

Acts 27:20 V-PNM/P
GRK: πᾶσα τοῦ σώζεσθαι ἡμᾶς
NAS: hope of our being saved was gradually abandoned.
KJV: hope that we should be saved was then
INT: all the of our being saved we

Acts 27:31 V-ANP
GRK: πλοίῳ ὑμεῖς σωθῆναι οὐ δύνασθε
NAS: you yourselves cannot be saved.
KJV: ye cannot be saved.
INT: ship you to be saved not are able

Romans 5:9 V-FIP-1P
GRK: αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι' αὐτοῦ
NAS: by His blood, we shall be saved from the wrath
KJV: blood, we shall be saved from
INT: blood of him we will be saved by him

Romans 5:10 V-FIP-1P
GRK: μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ
NAS: having been reconciled, we shall be saved by His life.
KJV: being reconciled, we shall be saved by
INT: more having been reconciled we will be saved by the

Romans 8:24 V-AIP-1P
GRK: γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν ἐλπὶς δὲ
NAS: For in hope we have been saved, but hope
KJV: For we are saved by hope: but
INT: indeed hope we were saved hope however

Romans 9:27 V-FIP-3S
GRK: τὸ ὑπόλειμμα σωθήσεται
NAS: IT IS THE REMNANT THAT WILL BE SAVED;
KJV: of the sea, a remnant shall be saved:
INT: [only] the remnant will be saved

Romans 10:9 V-FIP-2S
GRK: ἐκ νεκρῶν σωθήσῃ
NAS: Him from the dead, you will be saved;
KJV: from the dead, thou shalt be saved.
INT: from among [the] dead you will be saved

Romans 10:13 V-FIP-3S
GRK: ὄνομα Κυρίου σωθήσεται
NAS: OF THE LORD WILL BE SAVED.
KJV: the name of the Lord shall be saved.
INT: name of [the] Lord will be saved

Romans 11:14 V-ASA-1S
GRK: σάρκα καὶ σώσω τινὰς ἐξ
NAS: my fellow countrymen and save some
KJV: flesh, and might save some of
INT: flesh and shall save some from among

Romans 11:26 V-FIP-3S
GRK: πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται καθὼς γέγραπται
NAS: Israel will be saved; just
KJV: Israel shall be saved: as
INT: all Israel will be saved as it has been written

1 Corinthians 1:18 V-PPM/P-DMP
GRK: τοῖς δὲ σωζομένοις ἡμῖν δύναμις
NAS: who are perishing, but to us who are being saved it is the power
KJV: unto us which are saved it is
INT: those moreover are being saved to us power

1 Corinthians 1:21 V-ANA
GRK: τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας
NAS: of the message preached to save those
KJV: of preaching to save them that believe.
INT: of the proclamation to save those that believe

1 Corinthians 3:15 V-FIP-3S
GRK: αὐτὸς δὲ σωθήσεται οὕτως δὲ
NAS: but he himself will be saved, yet
KJV: but he himself shall be saved; yet so
INT: he himself moreover will be saved thus however

1 Corinthians 5:5 V-ASP-3S
GRK: τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ
NAS: that his spirit may be saved in the day
KJV: the spirit may be saved in
INT: the spirit might be saved in the

1 Corinthians 7:16 V-FIA-2S
GRK: τὸν ἄνδρα σώσεις ἢ τί
NAS: whether you will save your husband?
KJV: whether thou shalt save [thy] husband?
INT: the husband you will save or how

1 Corinthians 7:16 V-FIA-2S
GRK: τὴν γυναῖκα σώσεις
NAS: whether you will save your wife?
KJV: whether thou shalt save [thy] wife?
INT: the wife you will save

1 Corinthians 9:22 V-ASA-1S
GRK: πάντως τινὰς σώσω
NAS: so that I may by all means save some.
KJV: I might by all means save some.
INT: by all means some I might save

1 Corinthians 10:33 V-ASP-3P
GRK: πολλῶν ἵνα σωθῶσιν
NAS: so that they may be saved.
KJV: of many, that they may be saved.
INT: many that they might be saved

1 Corinthians 15:2 V-PIM/P-2P
GRK: οὗ καὶ σώζεσθε τίνι λόγῳ
NAS: also you are saved, if
KJV: which also ye are saved, if ye keep
INT: which also you are being saved the word

2 Corinthians 2:15 V-PPM/P-DMP
GRK: ἐν τοῖς σωζομένοις καὶ ἐν
NAS: those who are being saved and among
KJV: in them that are saved, and
INT: in those being saved and in

Ephesians 2:5 V-RPM/P-NMP
GRK: χάριτί ἐστε σεσωσμένοι
NAS: (by grace you have been saved),
KJV: (by grace ye are saved;)
INT: by grace you are saved

Ephesians 2:8 V-RPM/P-NMP
GRK: χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ πίστεως
NAS: For by grace you have been saved through
KJV: by grace are ye saved through faith;
INT: by grace you are saved through faith

1 Thessalonians 2:16 V-ASP-3P
GRK: λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν εἰς τὸ
NAS: so that they may be saved; with the result that they always
KJV: that they might be saved, to
INT: to speak that they might be saved for

2 Thessalonians 2:10 V-ANP
GRK: εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς
NAS: of the truth so as to be saved.
KJV: that they might be saved.
INT: for to be saved them

1 Timothy 1:15 V-ANA
GRK: κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι ὧν πρῶτός
NAS: into the world to save sinners,
KJV: the world to save sinners;
INT: world sinners to save of whom [the] foremost

1 Timothy 2:4 V-ANP
GRK: ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς
NAS: men to be saved and to come
KJV: all men to be saved, and to come
INT: men wishes to be saved and to

1 Timothy 2:15 V-FIP-3S
GRK: σωθήσεται δὲ διὰ
NAS: But [women] will be preserved through
KJV: Notwithstanding she shall be saved in
INT: she will be saved moreover through

1 Timothy 4:16 V-FIA-2S
GRK: καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς
NAS: this you will ensure salvation both
KJV: thou shalt both save thyself, and
INT: both yourself you will save and those that

2 Timothy 1:9 V-APA-GMS
GRK: τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ
NAS: who has saved us and called
KJV: Who hath saved us, and
INT: the [one] having saved us and

2 Timothy 4:18 V-FIA-3S
GRK: πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν
NAS: deed, and will bring me safely to His heavenly
KJV: work, and will preserve [me] unto his
INT: evil and will preserve [me] for the

Titus 3:5 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ ἔλεος ἔσωσεν ἡμᾶς διὰ
NAS: He saved us, not on the basis of deeds
KJV: his mercy he saved us, by
INT: his mercy he saved us through

Hebrews 5:7 V-PNA
GRK: τὸν δυνάμενον σώζειν αὐτὸν ἐκ
NAS: to the One able to save Him from death,
KJV: him that was able to save him
INT: him who [was] able to save him from

Hebrews 7:25 V-PNA
GRK: ὅθεν καὶ σώζειν εἰς τὸ
NAS: He is able also to save forever those
KJV: also to save them to
INT: from where also to save to the

James 1:21 V-ANA
GRK: τὸν δυνάμενον σῶσαι τὰς ψυχὰς
NAS: which is able to save your souls.
KJV: which is able to save your souls.
INT: which [is] able to save the souls

James 2:14 V-ANA
GRK: ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν
NAS: Can that faith save him?
KJV: can faith save him?
INT: faith to save him

James 4:12 V-ANA
GRK: ὁ δυνάμενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι
NAS: the One who is able to save and to destroy;
KJV: who is able to save and to destroy:
INT: who is able to save and to destroy

James 5:15 V-FIA-3S
GRK: τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα
NAS: offered in faith will restore the one who is sick,
KJV: of faith shall save the sick,
INT: of faith will save the one being sick

James 5:20 V-FIA-3S
GRK: ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν αὐτοῦ
NAS: of his way will save his soul
KJV: of his way shall save a soul from
INT: of the way of him will save the soul of him

1 Peter 3:21 V-PIA-3S
GRK: ἀντίτυπον νῦν σώζει βάπτισμα οὐ
NAS: now saves you -- not the removal
KJV: also now save us (not
INT: typical of now saves [the] baptism not

1 Peter 4:18 V-PIM/P-3S
GRK: δίκαιος μόλις σώζεται ὁ δὲ
NAS: THAT THE RIGHTEOUS IS SAVED, WHAT
KJV: scarcely be saved, where
INT: righteous with difficulty is saved the also

Jude 1:5 V-APA-NMS
GRK: γῆς Αἰγύπτου σώσας τὸ δεύτερον
NAS: that the Lord, after saving a people
KJV: the Lord, having saved the people
INT: [the] land of Egypt having saved in [the] second place

Jude 1:23 V-PMA-2P
GRK: οὓς δὲ σώζετε ἐκ πυρὸς
NAS: save others, snatching
KJV: And others save with fear,
INT: others moreover save out of fire

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page