Revelation 18:23
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
5457 [e]φῶς
phōs
[the] lightN-NNS
3088 [e]λύχνου
lychnou
of lamp,N-GMS
3756 [e]οὐ
ou
noAdv
3361 [e]μὴ
notAdv
5316 [e]φάνῃ
phanē
shall shineV-ASA-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4771 [e]σοὶ
soi
youPPro-D2S
2089 [e]ἔτι,
eti
any longer;Adv
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5456 [e]φωνὴ
phōnē
[the] voiceN-NFS
3566 [e]νυμφίου
nymphiou
of a bridegroomN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3565 [e]νύμφης
nymphēs
a bride,N-GFS
3756 [e]οὐ
ou
noAdv
3361 [e]μὴ
notAdv
191 [e]ἀκουσθῇ
akousthē
shall be heardV-ASP-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4771 [e]σοὶ
soi
youPPro-D2S
2089 [e]ἔτι·
eti
any longer;Adv
3754 [e]ὅτι
hoti
forConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
1713 [e]ἔμποροί
emporoi
merchantsN-NMP
4771 [e]σου
sou
of youPPro-G2S
1510 [e]ἦσαν
ēsan
wereV-IIA-3P
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3175 [e]μεγιστᾶνες
megistanes
great onesN-NMP
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
1093 [e]γῆς,
gēs
earth,N-GFS
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
1722 [e]ἐν
en
byPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
5331 [e]φαρμακείᾳ
pharmakeia
sorceryN-DFS
4771 [e]σου
sou
of youPPro-G2S
4105 [e]ἐπλανήθησαν
eplanēthēsan
were deceivedV-AIP-3P
3956 [e]πάντα
panta
allAdj-NNP
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
1484 [e]ἔθνη,
ethnē
nations.N-NNP

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18:23 Greek NT: Nestle 1904
καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακίᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18:23 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακίᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18:23 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακίᾳ / φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18:23 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς· ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18:23 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18:23 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί φῶς λύχνος οὐ μή φαίνω ἐν σύ ἔτι καί φωνή νυμφίος καί νύμφη οὐ μή ἀκούω ἐν σύ ἔτι ὅτι ὁ ἔμπορος σύ εἰμί ὁ μεγιστᾶνες ὁ γῆ ὅτι ἐν ὁ φαρμακεία σύ πλανάω πᾶς ὁ ἔθνος

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18:23 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς· ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 18:23 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη

Revelation 18:23 Hebrew Bible
ואור נר לא יאיר לך עוד וקול חתן וקול כלה לא ישמע בך עוד כי כנעניך היו נכבדי ארץ ובכשפיך תעו כל הגוים׃

Revelation 18:23 Aramaic NT: Peshitta
ܘܢܘܗܪܐ ܕܫܪܓܐ ܠܐ ܢܬܚܙܐ ܠܟܝ ܬܘܒ ܘܩܠܐ ܕܚܬܢܐ ܘܩܠܐ ܕܟܠܬܐ ܠܐ ܢܫܬܡܥ ܒܟܝ ܬܘܒ ܡܛܠ ܕܬܓܪܝܟܝ ܐܝܬ ܗܘܘ ܪܘܪܒܢܝܗ ܕܐܪܥܐ ܡܛܠ ܕܒܚܪܫܝܟܝ ܐܛܥܝܬܝ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and the light of a lamp will not shine in you any longer; and the voice of the bridegroom and bride will not be heard in you any longer; for your merchants were the great men of the earth, because all the nations were deceived by your sorcery.

King James Bible
And the light of a candle shall shine no more at all in thee; and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee: for thy merchants were the great men of the earth; for by thy sorceries were all nations deceived.

Holman Christian Standard Bible
the light of a lamp will never shine in you again; and the voice of a groom and bride will never be heard in you again. All this will happen because your merchants were the nobility of the earth, because all the nations were deceived by your sorcery,
Treasury of Scripture Knowledge

the light.

Revelation 22:5 And there shall be no night there; and they need no candle, neither …

Job 21:17 How oft is the candle of the wicked put out! and how oft comes their …

Proverbs 4:18,19 But the path of the just is as the shining light, that shines more …

Proverbs 24:20 For there shall be no reward to the evil man; the candle of the wicked …

the voice. See on ver.

Revelation 18:22 And the voice of harpers, and musicians, and of pipers, and trumpeters, …

thy merchants.

Revelation 18:3,11-19 For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, …

Isaiah 23:8 Who has taken this counsel against Tyre, the crowning city, whose …

Ezekiel 27:24,25,33,34 These were your merchants in all sorts of things, in blue clothes, …

for.

Revelation 18:3,9 For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, …

Revelation 12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, …

Revelation 13:13-16 And he does great wonders, so that he makes fire come down from heaven …

Revelation 17:2,5 With whom the kings of the earth have committed fornication…

Revelation 21:8 But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, …

Revelation 22:15 For without are dogs, and sorcerers, and fornicators, and murderers, …

2 Kings 9:22 And it came to pass, when Joram saw Jehu, that he said, Is it peace, …

Isaiah 47:9 But these two things shall come to you in a moment in one day, the …

Nahum 3:4 Because of the multitude of the prostitutions of the well favored …

Acts 8:11 And to him they had regard, because that of long time he had bewitched …

Links
Revelation 18:23Revelation 18:23 NIVRevelation 18:23 NLTRevelation 18:23 ESVRevelation 18:23 NASBRevelation 18:23 KJVRevelation 18:23 Bible AppsRevelation 18:23 Biblia ParalelaRevelation 18:23 Chinese BibleRevelation 18:23 French BibleRevelation 18:23 German BibleBible Hub
Revelation 18:22
Top of Page
Top of Page