3088. λύχνος (luchnos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3088. λύχνος (luchnos) — 14 Occurrences

Matthew 5:15 N-AFS
GRK: οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν
NAS: does [anyone] light a lamp and put
KJV: Neither do men light a candle, and put
INT: Nor do they light a lamp and put

Matthew 6:22 N-NMS
GRK: λύχνος τοῦ σώματός
NAS: The eye is the lamp of the body;
KJV: The light of the body is
INT: The lamp of the body

Mark 4:21 N-NMS
GRK: ἔρχεται ὁ λύχνος ἵνα ὑπὸ
NAS: And He was saying to them, A lamp is not brought
KJV: unto them, Is a candle brought to
INT: is brought a lamp so that under

Luke 8:16 N-AFS
GRK: Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει
NAS: after lighting a lamp covers
KJV: when he hath lighted a candle, covereth
INT: no one moreover a lamp having lighted covers

Luke 11:33 N-AFS
GRK: Οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς
NAS: after lighting a lamp, puts it away
KJV: when he hath lighted a candle, putteth
INT: But no one a lamp having lit in

Luke 11:34 N-NMS
GRK: λύχνος τοῦ σώματός
NAS: The eye is the lamp of your body;
KJV: The light of the body is
INT: The lamp of your body

Luke 11:36 N-NMS
GRK: ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ
NAS: as when the lamp illumines
KJV: the bright shining of a candle doth give
INT: when the lamp shining

Luke 12:35 N-NMP
GRK: καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι
NAS: Be dressed in readiness, and [keep] your lamps lit.
KJV: and [your] lights burning;
INT: and the lamps burning

Luke 15:8 N-AFS
GRK: οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ
NAS: does not light a lamp and sweep
KJV: doth not light a candle, and sweep
INT: not lights a lamp and sweeps

John 5:35 N-NMS
GRK: ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος
NAS: He was the lamp that was burning
KJV: and a shining light: and ye
INT: was the lamp burning

2 Peter 1:19 N-DMS
GRK: προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν
NAS: to pay attention as to a lamp shining
KJV: as unto a light that shineth
INT: taking heed as to a lamp shining in

Revelation 18:23 N-GMS
GRK: καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ
NAS: and the light of a lamp will not shine
KJV: the light of a candle shall shine
INT: and light of lamp no not

Revelation 21:23 N-NMS
GRK: καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ
NAS: has illumined it, and its lamp [is] the Lamb.
KJV: and the Lamb [is] the light thereof.
INT: and the lamp of it [is] the

Revelation 22:5 N-GMS
GRK: χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φωτὸς
NAS: of the light of a lamp nor
KJV: they need no candle, neither light
INT: need light of a lamp and of light

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page