λύτρωσιν
Englishman's Concordance
λύτρωσιν (lytrōsin) — 3 Occurrences

Luke 1:68 N-AFS
GRK: καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ
NAS: us and accomplished redemption for His people,
KJV: and redeemed his
INT: and performed redemption [on] the people

Luke 2:38 N-AFS
GRK: τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν Ἰερουσαλήμ
NAS: who were looking for the redemption of Jerusalem.
KJV: them that looked for redemption in
INT: those waiting for [the] redemption of Jerusalem

Hebrews 9:12 N-AFS
GRK: ἅγια αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος
NAS: having obtained eternal redemption.
KJV: eternal redemption [for us].
INT: holy place eternal redemption having found

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page