ἐπλανήθησαν
Englishman's Concordance
ἐπλανήθησαν (eplanēthēsan) — 2 Occurrences

2 Peter 2:15 V-AIP-3P
GRK: εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν ἐξακολουθήσαντες τῇ
NAS: way, they have gone astray, having followed
KJV: way, and are gone astray, following
INT: [the] straight way they went astray having followed in the

Revelation 18:23 V-AIP-3P
GRK: φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ
NAS: the nations were deceived by your sorcery.
KJV: all nations deceived.
INT: sorcery of you were misled all the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page