πιστοὶ
Englishman's Concordance
πιστοὶ (pistoi) — 7 Occurrences

Luke 16:11 Adj-NFP
GRK: ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε
NAS: you have not been faithful in the [use of] unrighteous
KJV: not been faithful in the unrighteous
INT: unrighteous money faithful not have been

Luke 16:12 Adj-NFP
GRK: τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε
NAS: you have not been faithful in [the use of] that which is another's,
KJV: been faithful in
INT: that which [is] of another faithful not you have been

Acts 10:45 Adj-NFP
GRK: ἐκ περιτομῆς πιστοὶ ὅσοι συνῆλθαν
NAS: All the circumcised believers who came
KJV: the circumcision which believed were astonished,
INT: out of circumcision believers as many as came with

1 Timothy 6:2 Adj-NFP
GRK: δουλευέτωσαν ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ
NAS: of the benefit are believers and beloved.
KJV: because they are faithful and beloved,
INT: let them serve [them] because believing [ones] they are and

Revelation 17:14 Adj-NFP
GRK: ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί
NAS: and chosen and faithful.
KJV: chosen, and faithful.
INT: chosen and faithful

Revelation 21:5 Adj-NFP
GRK: οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί
NAS: words are faithful and true.
KJV: true and faithful.
INT: the words faithful and true

Revelation 22:6 Adj-NFP
GRK: οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί
NAS: words are faithful and true;
KJV: These sayings [are] faithful and true:
INT: words [are] faithful and true

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page