Φωνὴ
Englishman's Concordance
Φωνὴ (Phōnē) — 65 Occurrences

Matthew 2:18 N-NFS
GRK: Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ
NAS: A VOICE WAS HEARD IN RAMAH,
KJV: was there a voice heard,
INT: A voice in Ramah

Matthew 3:3 N-NFS
GRK: προφήτου λέγοντος Φωνὴ βοῶντος ἐν
NAS: when he said, THE VOICE OF ONE CRYING
KJV: saying, The voice of one crying
INT: prophet saying [The] voice of one crying in

Matthew 3:17 N-NFS
GRK: καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν
NAS: and behold, a voice out of the heavens
KJV: And lo a voice from heaven,
INT: and Behold a voice out of the

Matthew 17:5 N-NFS
GRK: καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς
NAS: them, and behold, a voice out of the cloud
KJV: and behold a voice out of the cloud,
INT: and Behold a voice out of the

Matthew 27:46 N-DFS
GRK: ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων
NAS: out with a loud voice, saying,
KJV: cried with a loud voice, saying, Eli,
INT: Jesus with a voice loud saying

Matthew 27:50 N-DFS
GRK: πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν
NAS: with a loud voice, and yielded
KJV: with a loud voice, yielded up
INT: again having cried with a voice loud yielded up

Mark 1:3 N-NFS
GRK: Φωνὴ βοῶντος ἐν
NAS: THE VOICE OF ONE CRYING
KJV: The voice of one crying in
INT: [The] voice of one crying in

Mark 1:11 N-NFS
GRK: καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ
NAS: and a voice came out of the heavens:
KJV: And there came a voice from heaven,
INT: And a voice came out of

Mark 1:26 N-DFS
GRK: καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν
NAS: out with a loud voice and came
KJV: with a loud voice, he came
INT: and having cried with a voice loud came forth

Mark 5:7 N-DFS
GRK: καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει
NAS: with a loud voice, he said,
KJV: with a loud voice, and said,
INT: and having cried with a voice loud he said

Mark 9:7 N-NFS
GRK: καὶ ἐγένετο φωνὴ ἐκ τῆς
NAS: overshadowing them, and a voice came
KJV: them: and a voice came out of
INT: and there came a voice out of the

Mark 15:34 N-DFS
GRK: ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ Ἐλωί
NAS: out with a loud voice, ELOI,
KJV: cried with a loud voice, saying, Eloi,
INT: Jesus with a voice loud Eloi

Luke 1:44 N-NFS
GRK: ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ
NAS: when the sound of your greeting
KJV: as soon as the voice of thy
INT: came the voice of the greeting

Luke 3:4 N-NFS
GRK: τοῦ προφήτου Φωνὴ βοῶντος ἐν
NAS: the prophet, THE VOICE OF ONE CRYING
KJV: saying, The voice of one crying
INT: the prophet [The] voice of one crying in

Luke 4:33 N-DFS
GRK: καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: and he cried out with a loud voice,
KJV: cried out with a loud voice,
INT: and he cried out with a voice loud

Luke 8:28 N-DFS
GRK: αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν
NAS: in a loud voice, What
KJV: and with a loud voice said, What
INT: him and with a voice loud said

Luke 9:35 N-NFS
GRK: καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ
NAS: Then a voice came out of the cloud,
KJV: there came a voice out of
INT: and a voice came out of

Luke 19:37 N-DFS
GRK: τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ
NAS: with a loud voice for all
KJV: God with a loud voice for all
INT: God with a voice loud for

Luke 23:46 N-DFS
GRK: καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ
NAS: out with a loud voice, said,
KJV: with a loud voice, he said,
INT: And having cried with a voice loud

John 1:23 N-NFS
GRK: ἔφη Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν
NAS: He said, I am A VOICE OF ONE CRYING
KJV: I [am] the voice of one crying
INT: He said I [am] a voice crying in

John 11:43 N-DFS
GRK: ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν
NAS: out with a loud voice, Lazarus,
KJV: with a loud voice, Lazarus,
INT: these things having said with a voice loud he cried

John 12:28 N-NFS
GRK: ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ
NAS: Then a voice came
KJV: Then came there a voice from heaven,
INT: came Therefore a voice out of

John 12:30 N-NFS
GRK: ἐμὲ ἡ φωνὴ αὕτη γέγονεν
NAS: This voice has not come
KJV: said, This voice came not
INT: of me the voice this has come

Acts 7:31 N-NFS
GRK: κατανοῆσαι ἐγένετο φωνὴ Κυρίου
NAS: there came the voice of the Lord:
KJV: to behold [it], the voice of the Lord
INT: to behold [it] there was a voice of [the] Lord

Acts 7:57 N-DFS
GRK: κράξαντες δὲ φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον
NAS: out with a loud voice, and covered
KJV: with a loud voice, and stopped
INT: having cried out moreover with a voice loud they held

Acts 7:60 N-DFS
GRK: γόνατα ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ Κύριε
NAS: out with a loud voice, Lord,
KJV: and cried with a loud voice, Lord, lay
INT: knees he cried with a voice loud Lord

Acts 8:7 N-DFS
GRK: ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο
NAS: with a loud voice; and many
KJV: with loud voice, came out
INT: unclean crying voice with a loud they went out

Acts 10:13 N-NFS
GRK: καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν
NAS: A voice came to him, Get
KJV: And there came a voice to him,
INT: And came a voice to him

Acts 10:15 N-NFS
GRK: καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ
NAS: Again a voice [came] to him a second time,
KJV: And the voice [spake] unto him
INT: And a voice [came] again for

Acts 11:9 N-NFS
GRK: ἐκ δευτέρου φωνὴ ἐκ τοῦ
NAS: But a voice from heaven answered
KJV: But the voice answered me
INT: for second [time] the voice out of

Acts 12:22 N-NFS
GRK: ἐπεφώνει Θεοῦ φωνὴ καὶ οὐκ
NAS: kept crying out, The voice of a god
KJV: gave a shout, [saying, It is] the voice of a god,
INT: were crying out Of a god [the] voice and not

Acts 14:10 N-DFS
GRK: εἶπεν μεγάλῃ φωνῇ Ἀνάστηθι ἐπὶ
NAS: said with a loud voice, Stand upright
KJV: Said with a loud voice, Stand upright
INT: said with a loud voice Stand up on

Acts 16:28 N-DFS
GRK: Παῦλος μεγάλῃ φωνῇ λέγων Μηδὲν
NAS: out with a loud voice, saying,
KJV: cried with a loud voice, saying, Do
INT: Paul loud with a voice saying not

Acts 19:34 N-NFS
GRK: Ἰουδαῖός ἐστιν φωνὴ ἐγένετο μία
NAS: that he was a Jew, a [single] outcry arose
KJV: with one voice about the space
INT: a Jew he is cry there was one

Acts 26:24 N-DFS
GRK: μεγάλῃ τῇ φωνῇ φησίν Μαίνῃ
NAS: in a loud voice, Paul,
KJV: with a loud voice, Paul,
INT: with loud voice said You are insane

1 Thessalonians 4:16 N-DFS
GRK: κελεύσματι ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ
NAS: with a shout, with the voice of [the] archangel
KJV: with the voice of the archangel,
INT: a shout of command with voice archangel's and

Hebrews 12:19 N-DFS
GRK: ἤχῳ καὶ φωνῇ ῥημάτων ἧς
NAS: of a trumpet and the sound of words
KJV: and the voice of words;
INT: to sound and to voice of words which [voice]

Hebrews 12:26 N-NFS
GRK: οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν
NAS: And His voice shook the earth
KJV: Whose voice then shook
INT: whose voice the earth

2 Peter 2:16 N-DFS
GRK: ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν
NAS: speaking with a voice of a man,
KJV: with man's voice forbad the madness
INT: in a man's voice having spoken forbade

Revelation 1:15 N-NFS
GRK: καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς
NAS: in a furnace, and His voice [was] like
KJV: and his voice as the sound
INT: and the voice of him as

Revelation 1:15 N-NFS
GRK: αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν
NAS: [was] like the sound of many
KJV: voice as the sound of many waters.
INT: of him as [the] voice of waters many

Revelation 4:1 N-NFS
GRK: καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη
NAS: and the first voice which
KJV: and the first voice which I heard
INT: and the voice first

Revelation 5:2 N-DFS
GRK: κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ Τίς
NAS: with a loud voice, Who
KJV: proclaiming with a loud voice, Who is
INT: proclaiming in a voice loud Who is

Revelation 5:12 N-DFS
GRK: λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ Ἄξιόν
NAS: with a loud voice, Worthy
KJV: Saying with a loud voice, Worthy is
INT: saying with a voice loud Worthy

Revelation 6:1 N-NFS
GRK: λέγοντος ὡς φωνῇ βροντῆς Ἔρχου
NAS: saying as with a voice of thunder,
KJV: as it were the noise of thunder,
INT: saying as a voice of thunder Come

Revelation 6:10 N-DFS
GRK: καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες
NAS: out with a loud voice, saying,
KJV: with a loud voice, saying,
INT: and they were crying with a voice loud saying

Revelation 7:2 N-DFS
GRK: καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς
NAS: out with a loud voice to the four
KJV: with a loud voice to the four
INT: and he cried with a voice loud to the

Revelation 7:10 N-DFS
GRK: καὶ κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες
NAS: out with a loud voice, saying,
KJV: with a loud voice, saying,
INT: and crying with a voice loud saying

Revelation 8:13 N-DFS
GRK: μεσουρανήματι λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ Οὐαί
NAS: saying with a loud voice, Woe, woe,
KJV: saying with a loud voice, Woe, woe,
INT: mid-heaven saying with a voice loud Woe

Revelation 9:9 N-NFS
GRK: καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων
NAS: of iron; and the sound of their wings
KJV: of iron; and the sound of their wings
INT: and the sound of the wings

Revelation 9:9 N-NFS
GRK: αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἵππων
NAS: was like the sound of chariots,
KJV: [was] as the sound of chariots
INT: of them [was] as [the] sound of chariots of horses

Revelation 10:3 N-DFS
GRK: καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ
NAS: out with a loud voice, as when a lion
KJV: with a loud voice, as
INT: and cried with a voice loud as

Revelation 10:8 N-NFS
GRK: Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα
NAS: Then the voice which I heard
KJV: And the voice which I heard
INT: And the voice which I heard

Revelation 14:2 N-NFS
GRK: καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα
NAS: thunder, and the voice which
KJV: I heard the voice of harpers
INT: and the voice which I heard

Revelation 14:7 N-DFS
GRK: λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ Φοβήθητε
NAS: with a loud voice, Fear
KJV: with a loud voice, Fear God,
INT: saying with a voice loud Fear

Revelation 14:9 N-DFS
GRK: λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ Εἴ
NAS: with a loud voice, If
KJV: with a loud voice, If any man worship
INT: saying with a voice loud If

Revelation 14:15 N-DFS
GRK: κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ
NAS: out with a loud voice to Him who sat
KJV: with a loud voice to him that sat on
INT: crying with a voice loud to him

Revelation 14:18 N-DFS
GRK: καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τῷ
NAS: with a loud voice to him who had
INT: and he called with a cry loud to him

Revelation 16:17 N-NFS
GRK: καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ
NAS: and a loud voice came
KJV: a great voice out of
INT: and came out a voice loud from

Revelation 18:2 N-DFS
GRK: ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων Ἔπεσεν
NAS: out with a mighty voice, saying,
KJV: with a strong voice, saying, Babylon
INT: with mighty voice saying Is fallen

Revelation 18:22 N-NFS
GRK: καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ
NAS: And the sound of harpists
KJV: And the voice of harpers, and
INT: and voice of harpists and

Revelation 18:22 N-NFS
GRK: ἔτι καὶ φωνὴ μύλου οὐ
NAS: in you any longer; and the sound of a mill
KJV: and the sound of a millstone
INT: any longer and sound of millstone no

Revelation 18:23 N-NFS
GRK: ἔτι καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ
NAS: longer; and the voice of the bridegroom
KJV: and the voice of the bridegroom
INT: any longer and voice of bridegroom and

Revelation 19:5 N-NFS
GRK: καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ
NAS: And a voice came from the throne,
KJV: And a voice came out of
INT: And a voice out of the

Revelation 19:17 N-DFS
GRK: ἔκραξεν ἐν φωνῇ μεγάλῃ λέγων
NAS: out with a loud voice, saying
KJV: with a loud voice, saying
INT: he cried with a voice loud saying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page