φωναὶ
Englishman's Concordance
φωναὶ (phōnai) — 6 Occurrences

Luke 23:23 N-NFP
GRK: κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν καὶ
NAS: that He be crucified. And their voices [began] to prevail.
KJV: And the voices of them
INT: prevailed the voices of them and

Revelation 4:5 N-NFP
GRK: ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί
NAS: flashes of lightning and sounds and peals of thunder.
KJV: and voices: and
INT: lightnings and voices and thunders

Revelation 8:5 N-NFP
GRK: βρονταὶ καὶ φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ
NAS: peals of thunder and sounds and flashes of lightning
KJV: there were voices, and
INT: thunders and voices and lightnings

Revelation 11:15 N-NFP
GRK: καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν
NAS: and there were loud voices in heaven,
KJV: there were great voices in heaven,
INT: and were voices great in

Revelation 11:19 N-NFP
GRK: ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ
NAS: and there were flashes of lightning and sounds and peals of thunder
KJV: and voices, and
INT: lightnings and voices and thunders

Revelation 16:18 N-NFP
GRK: ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί
NAS: And there were flashes of lightning and sounds and peals of thunder;
KJV: And there were voices, and thunders,
INT: lightnings and voices and thunders

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page