Ἰουδαίου
Englishman's Concordance
Ἰουδαίου (Ioudaiou) — 5 Occurrences

John 3:25 Adj-GMS
GRK: Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ
NAS: disciples with a Jew about
KJV: disciples and the Jews about
INT: of John with [some] Jews about purification

Acts 19:14 Adj-GMS
GRK: τινος Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ
NAS: Sceva, a Jewish chief priest,
KJV: of [one] Sceva, a Jew, [and] chief of the priests,
INT: certain [men] of Sceva a Jew a high priest seven

Romans 2:9 Adj-GMS
GRK: τὸ κακόν Ἰουδαίου τε πρῶτον
NAS: evil, of the Jew first
KJV: that doeth evil, of the Jew first, and
INT: evil of Jewish both first

Romans 3:1 Adj-GMS
GRK: περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου ἢ τίς
NAS: what advantage has the Jew? Or what
KJV: advantage then hath the Jew? or what
INT: superiority of the Jew or what

Romans 10:12 Adj-GMS
GRK: ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ
NAS: distinction between Jew and Greek;
KJV: between the Jew and
INT: there is a difference of Jew and also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page