ψεύστης
Englishman's Concordance
ψεύστης (pseustēs) — 6 Occurrences

John 8:44 N-NMS
GRK: λαλεῖ ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ
NAS: from his own [nature], for he is a liar and the father
KJV: for he is a liar, and the father
INT: he speaks for a liar he is and

John 8:55 N-NMS
GRK: ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης ἀλλὰ οἶδα
NAS: that I do not know Him, I will be a liar like
KJV: not, I shall be a liar like unto you:
INT: like you a liar But I know

Romans 3:4 N-NMS
GRK: δὲ ἄνθρωπος ψεύστης καθὼς γέγραπται
NAS: man [be found] a liar, as it is written,
KJV: every man a liar; as it is written,
INT: moreover man a liar as it has been written

1 John 2:4 N-NMS
GRK: μὴ τηρῶν ψεύστης ἐστίν καὶ
NAS: His commandments, is a liar, and the truth
KJV: commandments, is a liar, and the truth
INT: not is keeping a liar is and

1 John 2:22 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ
NAS: Who is the liar but the one who denies
KJV: Who is a liar but he that denieth
INT: is the liar if not

1 John 4:20 N-NMS
GRK: αὐτοῦ μισῇ ψεύστης ἐστίν ὁ
NAS: his brother, he is a liar; for the one who does not love
KJV: he is a liar: for
INT: of him should hate a liar he is he who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page