3598. hodos
Strong's Concordance
hodos: a way, road
Original Word: ὁδός, οῦ, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: hodos
Phonetic Spelling: (hod-os')
Definition: a way, road
Usage: a way, road, journey, path.
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. word
Definition
a way, road
NASB Translation
highways (2), journey (7), path (1), paths (1), road (24), roads (1), streets (1), way (54), ways (9).

Thayer's Greek Lexicon
STRONGS NT 3598: ὁδός

ὁδός, ὁδοῦ, (apparently from the root, ἘΔ, to go (Latinadire, accedere), allied with Latinsolum; Curtius, § 281); the Sept. numberless times for דֶּרֶך, less frequently for אֹרַח; (from Homer down); a way;

1. properly,

a. a travelled way, road: Matthew 2:12; Matthew 7:13; Matthew 13:4, 19; Mark 4:4, 15; Mark 10:46; Luke 8:5, 12; Luke 10:31; Luke 18:35; Luke 19:36; Acts 8:26; Acts 9:17; James 2:25, etc.; κατά τήν ὁδόν (as ye pass along the way (see κατά, II. 1 a.)) by the way, on the way, Luke 10:4; Acts 8:36; Acts 25:3; Acts 26:13; σαββάτου ὁδός (A. V. a sabbath-day's journey) the distance that one is allowed to travel on the sabbath, Acts 1:12 (see σάββατον, 1 a.). ὁδός with a genitive of the object, the way leading to a place (the Hebrew דֶּרֶך also is construed with a genitive, cf. Geseuius, Lehrgeb., p. 676 (Gr. § 112, 2; cf. Winer's Grammar, § 30, 2)): ἐθνῶν, Matthew 10:5; τῶν ἁγίων into the holy place, Hebrews 9:8, cf. 10:20, where the grace of God is symbolized by a way, cf. ζάω, II.

b. (τοῦ ξύλου, Gcn. 3:24; Αἰγύπτου ... Ἀσσυρίων, Jeremiah 2:18; γῆς Φιλιστιειμ, Exodus 13:17; τοῦ Σινᾶ, Judith 5:14; Latinvia mortis, Tibull. 1, 10, 4; cf. Kühner, ii., p. 286, 4). in imitation of the Hebrew דֶּרֶך, the accusative of which takes on almost the nature of a preposition, in the way to, toward (cf. Gesenius, Thesaurus, i., p. 352{a}), we find ὁδόν θαλάσσης in Matthew 4:15 from Isaiah 8:23 (Isaiah 9:1) (so ὁδόν (τῆς θαλάσσης, 1 Kings 18:43); γῆς αὐτῶν, 1 Kings 8:48; 2 Chronicles 6:38; ὁδόν δυσμῶν ἡλίου, Deuteronomy 11:30; moreover, once with the accusative, ὁδόν θάλασσαν ἐρυθράν, Numbers 14:25; (Deuteronomy 2:1); cf. Thiersch, De Alex. Pentateuchi versione, p. 145f; (Buttmann, § 131, 12)), with a genitive of the subject, the way in which one walks: ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, Romans 3:16; ἑτοιμάζειν τήν ὁδόν τῶν βασιλέων, Revelation 16:12; in metaphorical phrases, κατευθένειν τήν ὁδόν τίνος, to remove the hindrances to the journey, 1 Thessalonians 3:11; ἑτοιμάζειν (and ἐυθύνειν, John 1:23; κατασκευάζειν, Matthew 11:10; Mark 1:2; Luke 7:27) τήν ὁδόν τοῦ κυρίου, see ἑτοιμάζω.

b. a traveller's way, journey, travelling: ἐν τῇ ὁδῷ, on the journey, on the road, Matthew 5:25; Matthew 15:32; Matthew 20:17; Mark 8:27; Mark 9:33; Mark 10:32, 52; Luke 12:58; Luke 24:32, 35; Acts 9:27; ἐξ ὁδοῦ, from a journey, Luke 11:6; αἴρειν or κτᾶσθαι τί εἰς ὁδόν, Matthew 10:10; Mark 6:8, and εἰς τήν ὁδόν, Luke 9:3; πορεύομαι τήν ὁδόν, to make a journey (Xenophon, Cyril 5, 2, 22), with αὐτοῦ added (A. V. to go on one's way), to continue the journey undertaken, Acts 8:39; ὁδός ἡμέρας, a journey requiring a (single) day for its completion, used also, like our a day's journey, as a measure of distance, Luke 2:41 (Genesis 30:36; Genesis 31:23; Exodus 3:18; Judith 2:21; 1 Macc. 5:24 1 Macc. 7:45; ἀοπέχειν παμπολλων ἡμερῶν ὁδόν, Xenophon, Cyril 1, 1, 3, cf. Herodotus 4, 101 (Winer's Grammar, 188 (177))); on the phrase ὁδόν ποιεῖν, Mark 2:23 see ποιέω, I. 1 a. and c.

2. Metaphorically,

a. according to the familiar figure of speech, especially frequent in Hebrew (cf. Winers Grammar, 32) and not unknown to the Greeks, by which an action is spoken of as a proceeding (cf. the German Wandel), ὁδός denotes a course of conduct, a way (i. e. manner) of thinking, feeling, deciding: a person is said ὁδόν δεικνύναι τίνι, who shows him how to obtain a thing, what helps he must use, 1 Corinthians 12:31; with a genitive of the object, i. e. of the thing to be obtained, εἰρήνης, Romans 3:17; ζωῆς, Acts 2:28; σωτηρίας, Acts 16:17; with a genitive of the subjunctive, τῆς δικαιοσύνης, the way which δικαιοσύνη points out and which is accustomed to characterize δικαιοσύνη, so in Matthew 21:32 (on which see δικαιοσύνη, 1 b., p. 149{a} bottom); used of the Christian religion, 2 Peter 2:21; likewise τῆς ἀληθείας, 2 Peter 2:2; with the genitive of the person deciding and acting, James 5:20; τοῦ Κάϊν, Jude 1:11; τοῦ Βαλαάμ, 2 Peter 2:15; ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ, in all his purposes and actions, James 1:8; τάς ὁδούς μου ἐν Χριστῷ, the methods which I as Christ's minister and apostle follow in the discharge of my office, 1 Corinthians 4:17; those are said πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν (to walk in their own ways) who take the course which pleases them, even though it be a perverse one, Acts 14:16 (on the dative see πορεύω, under the end); αἱ ὁδοί τοῦ Θεοῦ or κυρίου, the purposes and ordinances of God, his ways of dealing with men, Acts 13:10; Romans 11:33; Revelation 15:3 (Hosea 14:9; Psalm 94:10 (); (); Sir. 39:24; Tobit 3:2, etc.). ὁδός τοῦ Θεοῦ, the course of thought, feeling, action, prescribed and approved by God: Matthew 22:16; Mark 12:14; Luke 20:21; used of the Christian religion, Acts 18:26; also ὁδός τοῦ κυρίου, Acts 18:25; ὁδός used generally of a method of knowing and worshipping God, Acts 22:4; Acts 24:14; ὁδός simply, of the Christian religion (cf. Buttmann, 163 (142)), Acts 9:2; Acts 19:9, 23; Acts 24:22.

b. in the saying of Christ, ἐγώ εἰμί ὁδός I am the way by which one passes, i. e. with whom all who seek approach to God must enter into closest fellowship, John 14:6. (On the omission of ὁδός in certain formulas and phrases (Luke 5:19; Luke 19:4), see Winers Grammar, 590f (549f); Buttmann, § 123, 8; Bos, Ellipses etc. (edited by Schaefer), p. 331f.)

Strong's Exhaustive Concordance
road, way, journey

Apparently a primary word; a road; by implication, a progress (the route, act or distance); figuratively, a mode or means -- journey, (high-)way.

Forms and Transliterations
οδοι οδοί ὁδοί ὁδοὶ οδοις οδοίς ὁδοῖς οδον οδόν όδον ὁδόν ὁδὸν οδος οδός όδος ὁδὸς οδου οδού ὁδοῦ οδους οδούς ὁδούς ὁδοὺς οδω οδώ ὁδῷ οδων οδών ὁδῶν hodo hodō hodoi hodoí hodoì hodôi hodō̂i hodois hodoîs hodon hodón hodòn hodôn hodōn hodō̂n hodos hodòs hodou hodoû hodous hodoús hodoùs odo odō odoi odois odon odōn odos odou odous
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Matthew 2:12 N-GFS
GRK: δι' ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς
NAS: for their own country by another way.
KJV: country another way.
INT: by another route they withdrew into

Matthew 3:3 N-AFS
GRK: Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου εὐθείας
NAS: MAKE READY THE WAY OF THE LORD,
KJV: Prepare ye the way of the Lord,
INT: Prepare the way of [the] Lord straight

Matthew 4:15 N-AFS
GRK: γῆ Νεφθαλίμ ὁδὸν θαλάσσης πέραν
NAS: OF NAPHTALI, BY THE WAY OF THE SEA,
KJV: of Nephthalim, [by] the way of the sea,
INT: land of Naphtali way of [the] sea beyond

Matthew 5:25 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ μή ποτέ
NAS: while you are with him on the way, so
KJV: thou art in the way with him;
INT: on the way lest ever

Matthew 7:13 N-NFS
GRK: εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα
NAS: is wide and the way is broad
KJV: broad [is] the way, that leadeth
INT: broad the way which leads

Matthew 7:14 N-NFS
GRK: τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα
NAS: is small and the way is narrow
KJV: and narrow [is] the way, which leadeth
INT: narrow the way that leads

Matthew 8:28 N-GFS
GRK: διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης
NAS: could pass by that way.
KJV: by that way.
INT: by the way that

Matthew 10:5 N-AFS
GRK: λέγων Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ
NAS: them: Do not go in [the] way of [the] Gentiles,
KJV: not into the way of the Gentiles, and
INT: saying Into [the] way of the Gentiles not

Matthew 10:10 N-AFS
GRK: πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο
NAS: or a bag for [your] journey, or even
KJV: scrip for [your] journey, neither two
INT: provision-bag for [the] way nor two

Matthew 11:10 N-AFS
GRK: κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν
NAS: WILL PREPARE YOUR WAY BEFORE
KJV: shall prepare thy way before thee.
INT: will prepare the way of you before

Matthew 13:4 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδόν καὶ ἐλθόντα
NAS: beside the road, and the birds
KJV: by the way side, and
INT: along the road and having come

Matthew 13:19 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς
NAS: beside the road.
KJV: by the way side.
INT: on the path having been sown

Matthew 15:32 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ
NAS: for they might faint on the way.
KJV: they faint in the way.
INT: on the way

Matthew 20:17 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ εἶπεν αὐτοῖς
NAS: [disciples] aside by themselves, and on the way He said
KJV: apart in the way, and said
INT: on the way said to them

Matthew 20:30 N-AFS
GRK: παρὰ τὴν ὁδόν ἀκούσαντες ὅτι
NAS: sitting by the road, hearing
KJV: sitting by the way side,
INT: beside the road having heard that

Matthew 21:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ ἄλλοι δὲ
NAS: their coats in the road, and others
KJV: garments in the way; others cut down
INT: on the road others moreover

Matthew 21:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ὁδῷ
NAS: and spreading them in the road.
KJV: strawed [them] in the way.
INT: on the road

Matthew 21:19 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ'
NAS: tree by the road, He came
KJV: fig tree in the way, he came to
INT: along the road he came to

Matthew 21:32 N-DFS
GRK: ὑμᾶς ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης καὶ
NAS: came to you in the way of righteousness
KJV: you in the way of righteousness, and
INT: you in [the] way of righteousness and

Matthew 22:9 N-GFP
GRK: διεξόδους τῶν ὁδῶν καὶ ὅσους
NAS: to the main highways, and as many
INT: thoroughfares of the highways and as many as

Matthew 22:10 N-AFP
GRK: εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας
NAS: went out into the streets and gathered together
KJV: into the highways, and gathered together
INT: into the highways brought together all

Matthew 22:16 N-AFS
GRK: καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ
NAS: and teach the way of God
KJV: and teachest the way of God in
INT: and the way of God

Mark 1:2 N-AFS
GRK: κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου
NAS: OF YOU, WHO WILL PREPARE YOUR WAY;
KJV: shall prepare thy way before thee.
INT: will prepare the way of you

Mark 1:3 N-AFS
GRK: Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου εὐθείας
NAS: MAKE READY THE WAY OF THE LORD,
KJV: Prepare ye the way of the Lord,
INT: Prepare the way of [the] Lord straight

Mark 2:23 N-AFS
GRK: αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες
NAS: to make their way along while picking
KJV: began, as they went, to pluck
INT: of him began [their] way to make plucking

Strong's Greek 3598
101 Occurrences


ὁδῷ — 23 Occ.
ὁδῶν — 1 Occ.
ὁδοὶ — 2 Occ.
ὁδοῖς — 3 Occ.
ὁδὸν — 51 Occ.
ὁδὸς — 5 Occ.
ὁδοῦ — 8 Occ.
ὁδοὺς — 8 Occ.

3597
Top of Page
Top of Page