ὁδὸς
Englishman's Concordance
ὁδὸς (hodos) — 5 Occurrences

Matthew 7:13 N-NFS
GRK: εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα
NAS: is wide and the way is broad
KJV: broad [is] the way, that leadeth
INT: broad the way which leads

Matthew 7:14 N-NFS
GRK: τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα
NAS: is small and the way is narrow
KJV: and narrow [is] the way, which leadeth
INT: narrow the way that leads

John 14:6 N-NFS
GRK: εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ
NAS: to him, I am the way, and the truth,
KJV: I am the way, the truth,
INT: am the way and the

2 Peter 2:2 N-NFS
GRK: οὓς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας
NAS: and because of them the way of the truth
KJV: whom the way of truth
INT: whom the way of the truth

Revelation 16:12 N-NFS
GRK: ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων
NAS: up, so that the way would be prepared
KJV: that the way of the kings
INT: might be prepared the way of the kings

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page