5491. χεῖλος (cheilos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5491. χεῖλος (cheilos) — 7 Occurrences

Matthew 15:8 N-DNP
GRK: οὗτος τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ
NAS: HONORS ME WITH THEIR LIPS, BUT THEIR HEART
KJV: me with [their] lips; but
INT: this with the lips me it honors

Mark 7:6 N-DNP
GRK: λαὸς τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ
NAS: HONORS ME WITH THEIR LIPS, BUT THEIR HEART
KJV: me with [their] lips, but
INT: people with the lips me honor

Romans 3:13 N-ANP
GRK: ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν
NAS: OF ASPS IS UNDER THEIR LIPS;
KJV: [is] under their lips:
INT: [is] under the lips of them

1 Corinthians 14:21 N-DNP
GRK: καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω
NAS: BY MEN OF STRANGE TONGUES AND BY THE LIPS OF STRANGERS
KJV: and other lips will I speak unto this
INT: and by lips other I will speak

Hebrews 11:12 N-ANS
GRK: παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης
KJV: is by the sea shore innumerable.
INT: by the shore of the sea

Hebrews 13:15 N-GNP
GRK: ἔστιν καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ
NAS: that is, the fruit of lips that give thanks
KJV: the fruit of [our] lips giving thanks
INT: is fruit of [the] lips confessing the

1 Peter 3:10 N-ANP
GRK: κακοῦ καὶ χείλη τοῦ μὴ
NAS: FROM EVIL AND HIS LIPS FROM SPEAKING
KJV: and his lips that they speak no
INT: evil and lips not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page