570. ἀπιστία (apistia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 570. ἀπιστία (apistia) — 11 Occurrences

Matthew 13:58 N-AFS
GRK: διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν
NAS: there because of their unbelief.
KJV: because of their unbelief.
INT: because the unbelief of them

Mark 6:6 N-AFS
GRK: διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν Καὶ
NAS: And He wondered at their unbelief. And He was going around
KJV: because of their unbelief. And he went
INT: because of the unbelief of them And

Mark 9:24 N-DFS
GRK: μου τῇ ἀπιστίᾳ
NAS: I do believe; help my unbelief.
KJV: help thou mine unbelief.
INT: of me the unbelief

Mark 16:14 N-AFS
GRK: ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ
NAS: [at the table]; and He reproached them for their unbelief and hardness of heart,
KJV: them with their unbelief and
INT: rebuked the unbelief of them and

Romans 3:3 N-NFS
GRK: μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τὴν
NAS: did not believe, their unbelief will not nullify
KJV: shall their unbelief make the faith
INT: not the unbelief of them the

Romans 4:20 N-DFS
GRK: διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ ἀλλ' ἐνεδυναμώθη
NAS: he did not waver in unbelief but grew strong
KJV: of God through unbelief; but
INT: he doubted through unbelief but was strengthened

Romans 11:20 N-DFS
GRK: καλῶς τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν σὺ
NAS: they were broken off for their unbelief, but you stand
KJV: Well; because of unbelief they were broken off,
INT: Well by the unbelief they were broken out you

Romans 11:23 N-DFS
GRK: ἐπιμένωσιν τῇ ἀπιστίᾳ ἐνκεντρισθήσονται δυνατὸς
NAS: they do not continue in their unbelief, will be grafted
KJV: not still in unbelief, shall be graffed in:
INT: they continue in unbelief will be grafted in able

1 Timothy 1:13 N-DFS
GRK: ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ
NAS: I acted ignorantly in unbelief;
KJV: [it] ignorantly in unbelief.
INT: I did [it] in unbelief

Hebrews 3:12 N-GFS
GRK: καρδία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν τῷ
NAS: of you an evil, unbelieving heart
KJV: heart of unbelief, in
INT: a heart evil of unbelief in

Hebrews 3:19 N-AFS
GRK: εἰσελθεῖν δι' ἀπιστίαν
NAS: to enter because of unbelief.
KJV: enter in because of unbelief.
INT: to enter in on account of unbelief

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page