ἀπιστίᾳ
Englishman's Concordance
ἀπιστίᾳ (apistia) — 6 Occurrences

Mark 9:24 N-DFS
GRK: μου τῇ ἀπιστίᾳ
NAS: I do believe; help my unbelief.
KJV: help thou mine unbelief.
INT: of me the unbelief

Romans 3:3 N-NFS
GRK: μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τὴν
NAS: did not believe, their unbelief will not nullify
KJV: shall their unbelief make the faith
INT: not the unbelief of them the

Romans 4:20 N-DFS
GRK: διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ ἀλλ' ἐνεδυναμώθη
NAS: he did not waver in unbelief but grew strong
KJV: of God through unbelief; but
INT: he doubted through unbelief but was strengthened

Romans 11:20 N-DFS
GRK: καλῶς τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν σὺ
NAS: they were broken off for their unbelief, but you stand
KJV: Well; because of unbelief they were broken off,
INT: Well by the unbelief they were broken out you

Romans 11:23 N-DFS
GRK: ἐπιμένωσιν τῇ ἀπιστίᾳ ἐνκεντρισθήσονται δυνατὸς
NAS: they do not continue in their unbelief, will be grafted
KJV: not still in unbelief, shall be graffed in:
INT: they continue in unbelief will be grafted in able

1 Timothy 1:13 N-DFS
GRK: ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ
NAS: I acted ignorantly in unbelief;
KJV: [it] ignorantly in unbelief.
INT: I did [it] in unbelief

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page